EBOB- EKOK

advertisement
EBOB- EKOK
1) 24 ve 32 sayılarının EBOB’u kaçtır?
4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB’u kaçtır?
A)4
A)10
B)8
C)12
D)16
B)5
C)2
D)1
2) 18 ve 24 sayılarının EKOK’u kaçtır?
5) Ebob(8,12)+Ekok(8,12)=?
A)6
Yukarıda verilen ifadenin sonucu kaçtır?
B)48
C)72
D)96
A)4
3) 12,16 ve 24 sayılarının EKOK’u kaçtır?
A)24
B)48
C)72
D)96
B)20
C)24
D)28
6)Ebob’u 4 , Ekok’u 80 olan iki sayının çarpımı
kaçtır?
A)120
B)240
C)320
D)360
EBOB- EKOK
7) Ebob’u 10 , Ekok’u120 olan iki sayıdan biri
40 ise diğeri kaçtır?
10) EBOB(X,30)=1 olduğuna göre X yerine
hangi sayı gelirse ifade doğru olur?
A)30
A)15
B)40
C)60
D)120
8)*Ardışık iki sayının ebobu 1’dir.
*Ardışık iki çift sayının ebobu 2’dir.
B)21
C)25
D)49
11) 12 ile 18 in kaç tane ortak böleni vardır?
A)5
B)4
C)3
D)2
*Aralarında asal sayıların ebobu 1’dir
*Ardışık iki çift sayı aralarında asaldır.
Verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A)1
B)2
C)3
D)4
9) Aralarında asal iki sayının ebobu ile
ekokunun toplamı 61 ise bu sayı çifti
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)4,15
B)6,10
C)8,15
D)2,30
12) Aşağıdakilerden hangisi 48 ile
sayılarının ortak bölenlerinden biridir?
A)6
B)8
C)12
D)24
32
EBOB- EKOK
1) Aşağıda verilen sayı çiftlerinden hangisinin
ortak katı 120 değildir?
4) 16 ve 20 sayılarının 200’den küçük ortak
katları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)5 ile 6
B)8 ile 15
A)40,80,120,160
B)80,160
C)4 ile 12
D)4 ile 25
C)80,120,160
D)60,120,180
2) Aşağıdakilerden hangisi 6 ile 8 sayılarının
ortak katıdır?
5) İki doğal sayının çarpımı 150’dir. Sayıların
ebobu 5 ise bu iki sayının ekoku kaçtır?
A)36
A)30
B)64
C)24
D)40
3) BİLGİ ; Kesirlerde toplama işlemi
yapabilmek için kesirlerin paydaları eşit değilse
eşitlenir.
Yukarıda verilen bilgiye göre;
3
8
+
5
12
=?
İşleminin sonucunu bulmak için paydaları enaz
kaçta eşitlenir?
A)16
B)24
C)32
D)48
B)60
C)15
D)10
6) A=23.32.5
B=22.3.52
Aşağıdakilerden hangisi A ve B sayılarının en
büyük ortak bölenidir?
A)23.3252
B)2.3.5
C)22.3.5
D)25.33.53
EBOB- EKOK
7) A=24.5
Ensar Hoca Kaan’a 24
ile 32 sayılarının ortak
bölenlerini soruyor
10)
B=22.32.5
Kaan soruya
Aşağıdakilerden hangisi A ve B sayılarının en
küçük ortak katıdır?
A)22.5
B)2.3.5
C)26.32.52
D)24.32.5
1,2,4,6 cevabını
veriyor
Yukardaki
diyalogta
kaanın
cevaplardan hangisi yanlıştır?
8) A B
2
D C
3
E F 3
1 F
Yanda A ve B sayılarının
A)1
B)2
C)4
hali verilmiştir.
11)
5
Salih Hoca 48 ile 60
sayılarının kaç tane
ortak böleni vardır?
Buna göre A+B-C ifadesinin sonucu kaçtır?
B)33
D)6
asal çarpanlarına ayrılmış
1
A)42
verdiği
C)63
D)27
9) 6 ile 8 sayılarının ortak katlarının kaç tanesi
iki basamaklıdır?
A)2
B)3
C)4
D)24
Salih Hoca’nın sorduğu sorunun cevabı hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
A)4
B)6
C)8
D)10
EBOB- EKOK
3)
1)
18 birim
24 birim
Yukarda verilen 18 birim ve 24 birim
uzunluğundaki iki şeritin uçlarınada olmak
şartı ile eşit aralıklarla en az kaç kurdale
dikilebilir?
A)6
B)7
C)9
D)12
Elektrikçi Recep Usta elindeki 25 metre ve
30 metre uzunluğundaki iki elektrik kablosunu
eşit uzunluktaki parçalara ayıracaktır. Oluşan
parçalardan herbirinin uzunluğu en fazla kaç
metre olabilir?
A)5
B)6
C)11
D)30
2)
4) 8/A sınıfının mevcudu;12 kişi
8/B sınıfının mevcudu;16 kişi
Yukardaki sınıftaki öğrencileri birbirine
karıştırmadan eşit sayıda enaz sayıda gruplara
ayırarark
hergün
farklı
etkinliklere
götürülüyor. Bütün gruplar farklı bir etkinlik
yaptığına göre enaz kaç etkinlik yapılmıştır?
A)4
Demirci Ali Usta elindeki 15 m ve 25
uzunluğundaki demir çubukları eşit uzunlukta
en az parçaya ayırmak istiyor.Bu işlem için en
az kaç kesim yapar?
A)5
B)6
C)7
D)8
B)7
C)36
D)48
EBOB- EKOK
5)
7)
Çiçekçi Ayşe Hanım dükkandaki 60 gülü ve 75
papatyayı eşit olacak şekilde buket haline
getirecektir. Buketlerdeki çiçek sayısı hangisi
olamaz?
Ahmet Amca’nın iki tane ceviz bahçesi vardır.
Küçük bahçeden 80kg büyük bahçeden 100kg
ceviz toplamıştır. Cevizleri pazarda satmak için
birbirine karıştırmadan eşit büyüklükteki
paketlere ayırmak istiyor. Bu iş için en az kaç
pakete ihtiyaç vardır?
A)15
A)20
B)9
C)5
D)3
C)9
D)5
8)
6)
Bir market elindeki 40kg’lık pirinci ve 50kg’lık
mercimeği eşit ağırlıktaki torbalara ayıracaktır.
Herbir torbanın ağırlığı en fazla kaç kg olabilir?
A)5
B)10
B)9
C)10
D)20
Mobilyacı Mücahit Usta 16 metre ve 20 metre
uzunluğundaki iki ahşap bloğu eşit uzunlukta
en az kaç eşit parçaya ayırabilir?
A)4
B)8
C)9
D)10
EBOB- EKOK
3)
1)
Doktor Mehmet ve Doktor Ayşe sırasıyla 6
günde ve 8 günde bir nöbet tutuyorlar. İkisi
birlikte nöbet tuttuktan kaçgün sonra tekrar
birlikte nöbet tutarlar?
A)48
B)32
C)24
D)16
Durakta tramvayların nekadar sürede
geçtiklerini gözetleyen Selim çarşıya her 18
dakikada, kampüse her 20 dakikada bir
tramvayın geçtiğini gözetlemiştir. İkisi bilikte
yanyana geldikten kaç saat onra tekrar birlikte
yanyana gelirler?
A)360
C)6
D)3
4)
2)
Alarmı kurulmuşiki saatten biri her40 dakikada
diğeri ise her 50 dakikada bir çalıyor. İkisi
birlikte aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra
tekrar birlikte çalar?
A)200
B)180
B)160
C)150
D)100
İki zil sırasıyla 45 dakika ve 60 dakikada bir
çalmaktadır. İki zil birlikte saat 10:00’da
çalıyor. Bu iki zil tekrar birlikte saat kaçta
çalar?
A)12:00
B)13:00
C)11:30
D)12:30
EBOB- EKOK
7)
5)
Kenar uzunlukları 3cm ve 4 cm olan
yapıştırmaların oluşturabileceği en küçük
karenin alanı kaçtır?
Adem 12 günde Recep ise15 günde bir şehir
dışına çıkıyor. Her ikiside birden Salı günü şehir
dışına çıkıyor. Bir sonraki birlikte çıktıkları
şehirdışı gezisi hangi gündür?
A)144
A)Salı
B)Perşembe
8)
C)Cuma
D)Cumartesi
B)120
C)48
D)12
Uzun kenarı 30 birim ve kısa kenarı 20 birim
olan dikdörtgenlerden oluşturulacak en küçük
karenin bir kenarı en az kaç birimdir?
A)20
B)30
C)60
D)120
6)
Rana’nın annesi 3 günde bir kurabiye, 4 günde
bir kek ve 8 günde bir tatlı yapıyor. Hepsini
birlikte yaptıktan kaç gün sonra tekrar birlikte
yapar?
A)6
B)8
C)12
D)24
9)
Kenar uzunlukları 4cm ve 6 cm olan
dikdörtgen levhalardan en az kaç tanesini
birleştirerek bir kare elde edebiliriz?
A)12
B)6
C)5
D)2
Download