c) 8080,5555 D)288729 A)24 8)16 c)8 A) 600 B) 500 C) 450 D) 300 A

advertisement
EB0B vE EKOı(
Test -
1.
1
5-
Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi arala,
rında asaldır?
3098
c) 8080,5555
A)
2.
48 ve 80 sayıIarının
ni kaçtır?
A)24
sayıların EKOK unu verir?
B) 591, 604
20,16,
A)K:L
D)288,729
c)8
B)L:K C)K+L
D)K.L
6" Aşağıdaki sayı
çiftlerinden hangisinln
EKOK u sayılardan büyük o|ana eşlttlr?
e! !!lyÜ ortak böle-
8)16
K ve L araIarında asal sayılar olduğuna
göre, aşağıdaki işlemlerden hangIsl bu
48,518
c) 63, 756
B) 150,500
A)
D)4
D) 410, 4930
Y
z
lJ.!
ü,
().
z
lJJ
o
ılJ
3.
75 ve 100 sayılarının en küçük ortak katı
kaçtır?
A)
4.
600
B)
500
C)
450
7
"
Aşağıdaki sayı çiftlerinden hanglsinln
EBOB u sayılardan küçük olana eşlttlr?
26,286
c) ,t00, 1520
A)
D) 300
8.
A ve B aralarında asal sayılar olduğuna
göre, (A, B)"uou kaçtır?
D)5
c)3
B\2
A)1
D) 210, 1880
Aşağıdaki sayılardan hanglslnln l20 sa,
ktür?
yısl ile EKOK u en
A)
@
B) 41,866
25
B)
60
c)
90
D)24o
EBOB yE El(oK
9.
Aşağıdakleşltllklerden hanglslyanlıştır?
A) (80, 120)"ooo = 40
B) (55,
13. 630 ve 540 sayılarının EBOB unun asal
çarpantarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hanglsldir?
60)"*o* = 660
232.52
c) 23.52
A)
C) (960, 640)"ooo = 160
D) (48, 88)"*on = 528
10. EKOK
14. EBOB u
olan lklsayıdan blrI aşağıdakllerden hang|s! olamaz?
^)
11. A
=
u 432
24
B)27
c)32
B) 2232
D) 232,5
14 olan iki sayının
EKOK u 84
tür.
Buna göre, bu sayıların çarpımı kaçtır?
2352 B) 1176 c) 588 D) 84
D) 36
^,)
45 ve B
ffiİ#
A)15
= 60
Y
zılJ 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin
olmak üzere,
Işlemtnln sonucu kaçtır?
B)12 c)9
ü
()
dlğerlerinden büyüktür?
zııl
A) (50,
o
lıJ
D)6
125)"uou
c) (75, 225)"ıoı
Buna göre, aşağıdakllerden hanglsl yan-
lıştır?
A
A
B
b)"ooo =
'|
F
E
E
B) (c,
d)"ooo = 2
G
1
D
= c.d
2
c
A) (a,
D) (c, d)"*o,
D) (12,15)"ı,or
ve B sayıları asal çarpanlarına aşağıdakigibiayrılmıştır.
c ve d ardışık çift doğal sayılardır.
= a.b
B) (24,36)"toı,
16. Her harf farklı bir sayıyı belirtmek üzere, A
12. a ve b ardışık tek doğal sayıla1
C) (a, b)"ro*
değeri
3
3
5
7
1
Buna göre, (A, 8)"6o6 kaçtır?
E
A)
15
B)
25
c) 70
D) 75
İBOB uE ıı(oK
Test - 2
1
Biri diğerinin üç katı olan iki sayının
EKOK u 48 ise, küçük sayı kaçtır?
A)
2.
4
B)8
c)
12
işleminin sonucu kaçtır?
D) 16
A)
6.
54 adet meyveli, 90 adet sütlü çikolata birbirine karıştırılmadan paketleniyor.
Her pakette eşit sayıda çiko|ata buIunduğuna göre, bir pakette en fazla kaç çiko,
lata olabi!ir?
A)3
c)9
8)6
(42,70)ebob + (27, 36)ekok
5.
122
B)
115
c)
110
D) 108
Kenar uzunlukları 27 m ve 30 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına
eşit aralıklarla fidan dikilecektir.
Buna göre, köşelere de fidan dikilmesi
şartıyla en a2 kaç fidana ihtiyaç vardır?
A)
D)18
16
B)
19
c»24
D) 38
Y
zlJJ
ü
ğ.
l2
3.
Ayşegül cevizlerini onarlı ve on ikişerli gruplara ayırdığında hiç cevizi artmıyor.
-ıı.!
o'
ı!
a
Sayılardan biri 11 olduğuna göre, diğeri
kaçtır?
Buna göre, Ayşegü!'ün en az kaç cevizi
vardır?
^,)
4.
240
B)
120
c)
60
D) 30
Aynı istasyondan çıkan iki trenden biri 18
^)12
8.
saatte, diğeri 20 saatte bir seferinitamamla-
yıp istasyona dönmüş oluyor.
120
B)
1B0 c)240
I
B)
10
C)9
D)8
Kenar uzunlukları 13 m ve 14 m olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın zemini kare
şeklindeki fayanslarla kaplanacaktı r.
Buna göre, kullanılacak fayansların bir
kenarının uzunluğu en fazla kaç santi,
metre olabilir?
A)20 B)15 C)10 D)5
Buna göre, iki tren istasyondan birlikte
ayrı|dıktan en az kaç saat sonra istasyon,
da tekrar karşılaşırIar?
A)
Aralarında asal iki sayının EBOB ve EKOK'
unun toplamı 1,1,1 dir.
D) 360
@
J
EBOB UE İKOK
13.
9
ı
hiç artmayacak şekilde boyları birbirine eşit
parçalara ayrılacaktır.
\
I
I
ı
1
120 cm ve 150 cm uzunluğundaki iki çubuk,
Buna göre, bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olur?
A)5
Yukarıda verilen daire şeklindeki koşu pistinde Salih bir turu 75 saniyede, Erkan ise
80 saniyede tamamlıyor.
B)
10
c)
15
D)30
Buna göre, A noktasından aynı yöne koşmaya başlayan Salih ve Erkan en az kaç
saniye sonra tekrar A noktasında karşıla-
şırlar?
A) 1200 B)
900
c)
800
14. Biri diğerinin 5 katı oIan iki doğal sayının
D) 750
EBOB ve EKOK'unun toplamı 216 otduğuna göre, büyük sayı kaçtır?
A)
10. lki sayının EBOB
u B,
B)32
c)16
B)
162
c)
150
D)144
Y
EKOK u 96 dır.
Sayılardan biri 24 olduğuna göre, diğeri
kaçtır?
A)48
180
zllJ
ü.
(}
:3
z
ıJJ
o
D)8
lJJ
15, 32 kg ve 36 kg lık çuvallarda bulunan
iki
farklı kalite pirinç birbirine karıştırılmadan ve
11. 35 litre süt ile 56
litre ayran birbirine karıştı-
rılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır.
Buna göre, bu işlem için kul|anılacak şişelerin hacmi en fazla kaç Iitre olabilir?
^)7
12, (40,
8)6
c)5
hiç artmayacak şekilde eşit hacimli torbalara doldurulacaktır.
Buna göre, en az kaç torbaya ihtiyaç vardıP
A)
34
a)"oo, = 20
16. K
= 39,
70
17
D) 13
= 52
olmak üzere,
-
(K, L)euou
(K, L)"OoO
a + b nln en büyük değeri kaçtır?
B)
L
(K, L)eı,oı,
b # 80 olmak üzere
80
c)
D)4
(80, b)ekok = 80 ve
A)
B)21
c)
60
işleminin sonucu kaçtır?
D) 50
@
A)
11
B)
12
c)
13
D') 14
I
EBOB uE El(oK
r
l Test-s
Ali ve Eren bir seyahat acentesinde aynı
Kenar uzunlukları 27 melre ve 36 metre
gün işe başlıyor. Ali 9, Eren 2't günde bir
olan dikdörtgen şeklindeki bir sitenin etra-
işe gidiyor.
fı
4.
Ali ve Eren birlikte işe başladıktan en az
kaç gün sonra tekrar aynı gün işe giderler?
A)42
B)
63
c)
84
ı
4 ve 5. soruları yukarıdaki açıklamaya göre
cevaplayınız.
1 ve 2. soru|arı yukarıdaki açıklamaya göre
cevaplayınız.
1
na eşit aral klarla lamba yerleştirilecektir.
Köşelere de lamba yerIeştirilmesi koşu,
Iuyla iki lamba arasındaki mesafe en faz,
la kaç metre olabilir?
A)9
D) 126
8)6
c)4
D)3
Y
2.
Ali ve Eren'in işe başladıktan sonra, ilk
aynı işe gittikleri güne kadar Ali kaç kez
işe gitmiş olur?
3.
A
ü,
(-}
|3
5.
z
ıJJ
c)6
B)5
A)3
zlJJ
o
D)7
lı.ı
KöşeIere de lamba yerleştiri|mesi koşu,
luyla bu işlem için en az kaç lambaya ih,
tiyaç vardır?
A)
7
B)14
c)21
D)42
c
B
2
D
2
E
2
E
F
G
Sema ve Leyla aynı hastanede hemşire olarak ça|ışmakta ve belirli aralıklarla nöbet tut-
3
maktadır.
G
L,
5
K
K
7
1
1
Buna göre, Sema ve Leyla aynı gün nö,
bete kaldıktan sonra nöbet aralıkları aşağıdakilerden hangisi gibi oIursa birlikte
daha sık nöbet tutarlar?
6.
Her harf farklı bir sayıyı belirtmek üzere, A
ve B yukanda asal çarpanlarına ayrılmıştır.
A) 9 gün, 12 gün
B)5gün,9gün
Buna göre, (A, B)"*o*.x = (A, B}"uou eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
A)14 8)6 ")+
C) 8 gün, 10 gün
D)+
D)7gün,8gün
@
İEOB Uİ İKÜİ(
7.
Bir kuruyemişçi aldığı 104 kg badem ve 84 kg
11. 30 litre ve 42 litrelik sıvı yağlar birbirine ka-
fındığı birbirine karıştırmadan eşit miktarlarda ve hiç artmayacak şekilde poşetleyerek
rıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit
hacimli şişelere doldurulmak isteniyor.
satacaktır.
Buna göre, bir şişeye en fazla miktarda
sıvı yağın doldurulması koşuluyla top|am
kaç şişe kulIanılır?
Buna göre, kuruyemişçinin en az kaç poşete ihtiyacı vardır?
A)
8.
45
B)
46
c)
47
A)
D) 48
Buna göre, M ve N sayı çiftiaşağıda verilenlerden hangisi o|abilir?
9
48
105,40
175,
22
c) 57.11
A)
B) 100,42
zlJJ
o
lJJ
Buna göre, iki okulun ders zili 8.00 de
birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta
tekrar birlikte çalarlar?
A) 13.45 B) 14.15 C) 14.30 D) 15.30
10. Aynı limandan hareket eden iki gemiden birincisi 12 günde, ikincisi 21 günde limana
geri dönüyor.
D\12
B) 23
D) 113.fl2
13. Efe'nin 24tane beyaz ve
bir miktar mavi bilye-
si vardır. Efe her grupta tek renk bilye olacak
şekilde bilyelerini gruplara ayırmak istiyor.
Bir grupta en fazla 6 bilye olabileceğine
göre, Efe'nin mavi bilyelerinin sayısı aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?
A) 32
B) 36
c) 42
D) 48
14. Bir durağa 18 dakikada bir öze| halk otobüsü, 30 dakikada bir belediye otobüsü gelmektedir.
Buna göre, limandan salı günü birlikte
hareket eden iki gemi ilk kez tekrar hangi
gün limanda karşılaşır?
A) Pazartesi
B) Salı
Çarşamba
c)9
D) 75, 56
Atatürk Ortaokulu'nun ders zili 45 dakikada
bir, Cumhuriyet Ortaokulu'nun ders zili 50
dakikada bir çalmaktadır.
C)
B)8
12. A ile B birbirinden farklı ve 2 den büyük
doğal sayılar olduğuna göre, (A, B).ror
aşağıdakilerden hangisi o|amaz?
M ve N aralarında asal sayılar olmak üzere,
(M, N)"ı.oı, =23.3.52.7 dir,
A)
c)
6
otobüsler duraktan birlikte hareket ettikten sonra durakta iIk karşılaşmalarına kadar geçen süre içinde toplam kaç sefer
yaparlar?
4)6
D) Perşembe
@
B)7
c)8
D)9
EBoE rE Eı(OK
Test - 4
1.
A)
?,.
5.
24ve30 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?
75
B)93
c)
117
sayı l6 ve 40 a kalansız bölüneb|llr?
D) 123
^)
6.
163,245 ve270 sayılarını böldüğünde sırasıyla 'l1,'l7 ve 4 kalanlarını veren en
büyük sayı kaçtır?
A)
9
B)
17
c)
19
921 sayısından en az kaç çıkarılırsa kalan
41
B)
61
C)
81
D) 121
x = 35.a = 42.b = 63.c
eşltllğlndek| a, b ve c sıfırdan farklı doğal
sayılar olduğuna göre, x sayısı en az kaçtır?
D)38
A)
540
B)
630 c)720
D) 960
Y
zııJ
ü,
(J
l:)
zllJ
o
llJ
3
A)
4"
10
B)
30
c)
60
A)
D) 80
8.
Boyutları 6 cm, 8 cm ve 10 cm olan dlkdörtgenler prizması şeklindeki tuğlalar
kullanılarak oluşturulacak en küçük küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetre olur?
A\
I
840 sayısına en az hangi sayı eklenirse
elde edilen sayı 22 ve 55 i|e kalansız bötünebilir?
124 ve 185 sayıları en büyük hangi sayıya bölünürse sırasıyla 4 ve 5 kalanlarını
verir?
240
B)
180
c)
120
30
B)
40
c)
50
D) 60
Bir sınıftaki öğrenciler altışar sayıldığında 2,
onar sayıldığında 6 öğrenci artıyor.
Buna göre, bu sınıfta en az kaç öğrenci
vardır?
A)
D) 90
E
26
B)
36
c)
56
D) 66
IBOB yE Eı(OK
9.
K= 24.32.5,7 L= 23.33.52 M =25.g.73
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) (K,
13. 16 ya bölündüğünde 15, 36 ya bö!ündüğünde 35 kalanını veren en küçük sayı
kaçtır?
B) (K, M)"kok =
105
A)
L)"oou = 23.32.5
B)
143
c)
145
D) 359
25.32.73
C) (L, M)"boı= 23.3
D) (K, L)"kok = 24.33.52.7
Boyutları 52 cm ve 39 cm olan dikdört-
l,i, 8 e bölündüğünde
kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare
1, 9 a bölündüğünde
2,10 a bö!ündüğünde 3 kalanını veren üç
basamaklı en büyük sayı kaçtır?
elde edilmek isteniyor.
A)
gen şeklindeki levha|ar aralarında boşluk
lO
ve 11. soruları
I
re cevaplayınız.
I
yukarıdaki açıklamaya gö-
13
B)
B)
706 c)713
D)726
Y
zı!
ü
(.}
Elde edilebilecek en küçük karenin kenar
uzunluğu kaç santimetredir?
A)
353
78
c)
104
zu|
an
uJ
D) 156
lc A=
18.x + 15 = 21.y + 15 = 24.z + 15
olmak üzere x, y ve z birer sayma sayısıdır,
Buna göre, A sayısı en az kaç olabilir?
A)
489
B)
504
c)
513
D) 519
En küçük kareyi oluşturabilmek için en
azkaç adet levha kullanılma!ıdır?
^)7
B)8
c)12
D)14
16. Dört basamaklı bir sayı 10,
Boyutları 2 cm, 3 cm, 5 cm olan dikdörtgen-
ler prizması biçimindeki bloklar kullanılarak
bir küp elde edilmek isteniyor.
lündüğünde 7 kalanını veriyor.
Buna göre, bu sayı en az kaç olabilir?
Buna göre, oluşturulabilecek en küçük
küp için kaç adet blok kullanılır?
A)
900
B)
600
c)
90
D) 30
15 ve 25 ile bö-
@
1057
c) 1199
A)
B) 1099
D) 1207
Download