MATEMATİK TOPLAMA – ÇIKARMA TOPLAMA İŞLEMİ Toplama

advertisement
MATEMATİK
TOPLAMA – ÇIKARMA
TOPLAMA İŞLEMİ
Toplama işleminde basamaklar alt alta gelecek
şekilde yazıldıktan sonra birler basamağından
başlanarak rakamlar sırayla toplanır.
4 – Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı üç
farklı sayının toplamı 946’dır. Buna göre bu
sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir ?
Çözüm : Sayılardan birinin en büyük olabilmesi
için diğer ikisinin en küçük olması gerekir.
1 – Yandaki toplama
işleminde verilmeyen
rakamları bulunuz.
Çözüm : Önce birler basamağındaki P rakamı →
8 + P = 15 olduğundan
P =7
S rakamı → 1 + S + 7 = 14 olduğundan S = 6
R rakamı → 1 + R + 1 = 3 olduğundan R = 1
ARDIŞIK SAYILARIN TOPLAMI
* Toplananların sayısı tek ise terim sayısı ile
ortadaki sayı çarpılarak bulunur.
Örnek : 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = ?
2 – “ 8 – 0 – 5 – 9 – 4 “ rakamlarını birer kez
kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük
sayı ile beş basamaklı en küçük sayının toplamı
kaçtır ?
Çözüm : En büyük sayı
En küçük sayı
5 x 16 = 80
* Toplananların sayısı çift ise en baştaki ile en
sondaki sayı toplanır. Toplam terim sayısının yarısı
ile çarpılır.
Örnek : 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 = ?
3 – Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı üç
farklı sayının toplamı 2315’tir. Buna göre bu
sayıların en küçüğü en az kaç olabilir ?
15 + 20 = 35
; 6 : 2 = 3
35 x 3 = 105
Çözüm : Sayılardan birinin en küçük olabilmesi
için diğer ikisinin en büyük olması gerekir.
* 1’den başlayarak birer ardışık olan sayıların
toplamı ,en sondaki sayının bir fazlası ile
çarpımının yarısına eşittir.
Örnek : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = ?
En sondaki sayı : 8
8 x 9 = 72
;
Sayının 1 fazlası : 9
; 72 : 2 = 36
MATEMATİK
TOPLAMA – ÇIKARMA
TOPLAMI TAHMİN ETME
Toplama işleminde toplamı tahmin etmek
,toplanan terimleri en yakın onluğa ,en yakın
yüzlüğe ya da en yakın binliğe yuvarlanarak yapılır.
Altın Kural 22° : Bir çıkarma işleminde ,eksilenden
farkı çıkarırsak çıkanı buluruz.
Örnek :
Örnek : “ 5672 + 3501 = ? “ işleminin , işlem
sonucunu tahmin sonucu ile karşılaştırınız.
Çözüm :
Tahmin sonucu
İşlem sonucu
Arasındaki fark
Altın Kural 23° : Bir çıkarma işleminde ;eksilen
,çıkan ve farkın toplamının yarısı eksilene eşittir.
Örnek : Bir çıkarma işleminde ;eksilen çıkan ve
farkın toplamı 586’dır. Eksilen kaçtır ?
Çözüm :
ÇIKARMA İŞLEMİ
Çıkarma işleminde basamaklar alt alta gelecek
şekilde yazıldıktan sonra birler basamağından
başlanarak rakamlar sırayla çıkarılır.
Altın Kural 24° : Toplamları ve farkları verilen
sayılardan büyük sayıyı bulmak için toplayıp 2’ye
böleriz. Küçük sayıyı bulmak için çıkarıp 2’ye
böleriz.
Örnek : Toplamları 260 ,farkları 80 olan
sayılardan büyük olanı bulunuz.
Altın Kural 21° : Bir çıkarma işleminde ,çıkan ile
farkın toplamı eksilene eşittir.
Örnek :
Çözüm :
MATEMATİK
TOPLAMA – ÇIKARMA
Örnek : Toplamları 400 ,farkları 160 olan sayıları
bulunuz.
Çözüm : Büyük sayı :
400 + 160 = 560 , 560 : 2 = 280
Küçük sayı :
400 – 160 = 240 , 240 : 2 = 120
Altın Kural 25° : Bir çıkarma işleminde ,eksilen
artarsa ,fark da artar. Eksilen azalırsa ,fark da azalır.
Örnek :
1 – Bir çıkarma işleminde fark 32’dir . Eksilene 15
eklersek yeni fark kaç olur ?
Çözüm :
2 – Bir çıkarma işleminde fark 46’dır . Eksileni 18
azaltırsak yeni fark kaç olur ?
Çözüm :
Altın Kural 25° : Bir çıkarma işleminde ,çıkan
artarsa ,fark azalır. Çıkan azalırsa ,fark artar..
Örnek :
1 – Bir çıkarma işleminde fark 54’tür. Çıkana 17
eklersek yeni fark kaç olur ?
Çözüm :
2 – Bir çıkarma işleminde fark 67’dir. Çıkanı 24
eksiltirsek yeni fark kaç olur ?
Çözüm :
MATEMATİK
TOPLAMA – ÇIKARMA
TEST – 1
5–
1 – Yandaki toplama
işleminde ABCD
sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır ?
A) 29
B) 28
C) 27
D) 26
Yukarıda verilen toplama işlemine göre ,
m + n kaçtır ?
A) 9
B) 11
C) 14
D) 16
2 – “ 7 – 3 – 5 – 0 – 4 “ rakamlarını birer kez
kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük
sayı ile beş basamaklı en küçük sayının toplamı
kaçtır ?
A) 105887
B) 104878
C) 105778
D) 104678
5 – Aylin ile Utku’nun yaşları toplamı 27’dir.
Aylin ,Utku’dan 3 yaş büyüktür. Aylin kaç
yaşındadır ?
A) 30
B) 24
C) 15
D) 12
3 – Yandaki toplama
işleminde verilmeyen
6 – İki sayının toplamı 87 ,farkı 65’tir. Büyük sayı
kaçtır ?
toplanan kaçtır ?
A)
A)
B)
C)
D)
A) 168
gösterdiğine göre A’nın
değeri kaçtır ?
B) 6
C)
D)
7 – Bir toplama işleminde toplananlardan biri
diğerinin 3 katı ve toplam 1072 ‘dir. Büyük olan
toplanan kaçtır ?
4 – A ve B birer rakamı
A) 5
B)
C) 7
D) 8
B) 268
C) 536
D)
MATEMATİK
TOPLAMA – ÇIKARMA
8–
Yukarıdaki çıkarma işleminde , ’den 26
çıkarır , ’a 16 eklersek yeni fark kaç olur ?
A)
B)
C)
D)
12 – Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı üç
farklı sayının toplamı 2574’tir. Buna göre bu
sayıların en küçüğü en az kaç olabilir ?
A) 571
9–
B) 577
C) 601
D) 623
“ 4586 + 8712 = ? “
Yukarıdaki işlemi en yakın yüzlüğe
yuvarlayarak yaptığımızda ,işlemin gerçek
sonucuyla arasında kaç fark olur ?
A) 2
B) 20
10 –
1. Sayı → 4385
C) 120
D) 200
13 – Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı üç
farklı sayının toplamı 1023’dır. Buna göre bu
sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir ?
A) 786
B) 818
C) 978
D) 987
14 – Üç ardışık tek sayının toplamı 525’tir. En
büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır ?
2. Sayı → 7659
A) 350
B) 348
C) 274
D) 272
3. Sayı → 9251
Yukarıdaki sayılardan 1. sayıyı en yakın binliğe
,2. sayıyı en yakın yüzlüğe ,3. sayıyı en yakın
onluğa yuvarlayarak topladığımızda toplam kaç
olur ?
A) 21200
B) 20950
C) 20850
D) 19700
15 – Aşağıdaki işlemde harfler farklı rakamları
gösterdiğine göre “M” nin sayı değeri kaçtır?
A) 6
11 – İki basamaklı birbirinden farklı dört doğal
sayının toplamı 111’dir. Bu sayılardan en büyüğü
en çok kaç olabilir ?
A) 76
B) 78
C) 81
D) 99
B) 7
C) 8
D) 9
MATEMATİK
TOPLAMA – ÇIKARMA
1 – Yandaki toplama
işleminde verilmeyen
rakamlar hangi seçenekte
doğru verilmiştir ?
20 – Bir çıkarma işleminde fark 78’dir. Eksilene
23 ,çıkana 18 eklersek yeni fark kaç olur ?
A) 73
A) □ = 3 ∆ = 2  = 6
B) □ = 3 ∆ = 6  = 5
C) □ = 3 ∆ = 4  = 5
D) □ = 2 ∆ = 4  = 6
17 –
“ 23 + 25 + 27 + . . . + 41 ”
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır ?
A) 340
B) 320
C) 310
B) 83
C) 101
D) 119
21 – Bir çıkarma işleminde ,eksileni 25 azaltır ,
çıkana 15 eklersek farkta nasıl bir değişiklik olur ?
A) 40 azalır
C) 10 azalır
B) 40 artar
D) 10 artar
D) 300
22 – “ 8008 – 5729 = ? “
18 – Üç arkadaşın kütleleri sırasıyla 47 kg , 56 kg
ve 43 kg’dır. Bu üç arkadaşın kütlelerinin toplamı
kaç kilogramdır ?
A) 144
B) 145
C) 146
D) 147
19 – Bir müzeyi üç gün içinde ziyaret eden
ziyaretçilerin sayısı verilmiştir.
1. gün : 3601 kişi
2. gün : 2079 kişi
3. gün :
873 kişi
4. gün : 1965 kişi
Buna göre müzeyi dört gün boyunca toplam
kaç kişi ziyaret etmiştir ?
A) 8478
B) 8498
C) 8518
D) 8508
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır ?
A) 2279
B) 2269
C) 2249
D) 2209
Download