1. A ve B pozitif birer tam sayı olmak üzere, olduğuna göre A`nın

advertisement
3
1. A ve B pozitif birer tam sayı olmak üzere,
A=
𝑩
+ 𝑩𝟔
𝟗
5.
A
olduğuna göre A’nın alabileceği
en küçük değer kaçtır?
A) 3
B) 5
C) 15
D) 18
B
C
24 mm
24 mm
2. Ortak katlarının en küçüğü 48 olan farklı
iki doğal sayının toplamı en az kaçtır?
A) 14
B) 16
C) 19
3. Aşağıdakilerden hangisi
𝟏
𝟖𝟏
D) 26
sayısına
eşittir?
A) 99
B) 9-9
C) 34
D) 3-4
Yukarıda eş karelere ayrılmış zemin
üzerine çizilen ABC üçgeninin alanı kaç
mm2’dir?
A) 28
A) -7
B) -3
C) 3
D) 7
C) 212
D) 216
6. Yanda verilen teneke
12 litre yağ kapasitelidir.
Teneke noktalar hizasından
dört eş parçaya ayrılmıştır.
Tenekeye √𝟏𝟎 litre yağ
dökülürse su seviyesi hangi
noktalar arasına gelir?
A) K-L
4. 243000 = 2,43.10x ve 0,0117 = 1,17.10y
olduğuna göre x-y kaçtır?
B) 210
B) L-M
C) M-N
D) N-P
7. ab iki basamaklı bir doğal sayıdır. √𝟐, 𝐚𝐛
bir rasyonel sayı olduğuna göre a+b en az
kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 11
D) 17
3
8.
A
B
11.
A
C
2
√𝟏𝟐𝟖 cm
2
√𝟕𝟐 cm
Alanları içlerinde yazılı olan iki kare birbirine
yapıştırılarak yukarıdaki şekil elde ediliyor.
Buna göre oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç
santimetredir?
A) 𝟓𝟔√𝟐
B) 𝟓𝟎√𝟐
C) 𝟒𝟖√𝟐
D) 𝟒𝟒√𝟐
B
Yukarıda eş karelere ayrılmış zemine çizilen
ABC üçgeninde, BC kenarına çizilen yükseklik
ve kenarortayın BC kenarını kestiği
noktaların arasındaki mesafe 3 cm’dir.
Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç cm2’dir?
A) 84
9. 24 sayısının pozitif tam sayı bölenleri
birer kâğıda yazılıp bir torbaya atılıyor.
Torbadan rastgele seçilen bir kâğıtta yazan
sayı için aşağıdakilerden hangisinin olma
olasılığı daha azdır?
A) Çift olma
B) 3’ün katı olma
C) 4’ün katı olma
D) 6’nın katı olma
10. Ahmet ile Ali birer zar atıp, üst yüze
gelen sayıları yan yana yazıp iki basamaklı
sayılar oluşturuyorlar.
Buna göre oluşturdukları sayının 4 ile tam
bölünme olasılığı kaçtır?
A)
𝟕
𝟏𝟖
B)
𝟏𝟏
𝟑𝟔
C)
𝟓
𝟏𝟖
D)
C
B) 168
C) 252
D) 504
12. Bir kenar uzunluğu 14 cm olan üçgenin
diğer kenar uzunlukları aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A) 2 cm , 16 cm
B) 1 cm , 14 cm
C) 25 cm , 21 cm
D) 8 cm , 7 cm
13. Kenarları santimetre sincisinde birer
tam sayı olan ve çevresinin uzunluğu 32 cm
olan bir ABC üçgeninde ;
̂ ) > 𝐦(𝐁
̂ ) > 𝐦(𝐂) dir.
𝐦(𝐀
𝟏
𝟒
Buna göre IACI’nun alabileceği en büyük tam
sayı değeri kaç santimetredir?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
3
14. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle
birden fazla KLM üçgeni çizilebilir?
17.
A) IKLI = 5 cm , ILMI = 6 cm , 𝐦(𝐌) = 400
B) ILMI = 5 cm , IKMI = 6 cm , 𝐦(𝐌) = 500
̂ ) = 500 , 𝐦(𝐋
̂ ) = 600 , ILMI = 5 cm
C) 𝐦(𝐊
̂ ) = 700 , 𝐦(𝐌
̂ ) = 600 , IKLI = 7 cm
D) 𝐦(𝐋
15.
Şekilde verilen üçgen y ekseni boyunca 3
birim aşağı ötelenerek elde edilen
görüntüsünün, x eksenine göre simetriği
alınıyor. Son durumda oluşan görüntü
aşağıdakilerden hangisidir?
K
L
Şekildeki eş karelerden oluşan zemine çizilen
KL doğru parçasının uzunluğu 40 cm ise
boyalı dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç
santimetredir?
A) 28
B) 42
C) 56
D) 60
16. Koordinat düzleminde A(3,-2)
noktasının B(a,3) noktasına uzaklığı 13 birim
olduğuna göre a’nın alabileceği değerlerin
toplamı kaçtır?
A) -6
B) -7
C) 6
D) 7
18. Koordinat düzlemindeki (-2,4) noktası
orijin etrafında saat yönünde 900
döndürülüp, x ekseni boyunca 3 birim sağa
ötelenirse hangi nokta elde edilir?
A) (7,2)
B) (1,-2)
C) (7,-2)
D) (-1,2)
3
19.
Yukarıda verilen dikdörtgenin alanını
gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2x2-x+3
B) 2x 2+x-3
C) 2x2-x-3
D) 2x 2+x+3
20. x2-6x+m-4 ifadesi bir tam kare ifade
olduğuna göre m tam sayısı kaçtır?
A) 9
B) 11
C) 13
D) 15
Download