TEOG MATEMATİK DENEME SINAVI 1) 360 sayısının kaç adet

advertisement
TEOG MATEMATİK DENEME SINAVI
1) 360 sayısının kaç adet doğal sayı
böleni vardır?
A)119
B)32
C) 121
7)
√5
D)34
3√5
2)
6√5
D
A
B
E
C
F
Yukarıdaki şekilde verilen
dikdörtgenin uzun kenarı kısa
kenarının iki katıdır.EFC eşkenar
üçgeni ile ABCD dikdörtgeninin çevresi
birbirine eşit ve AB = 2√2 cm
olduğuna göre BF uzunluğu kaç cm
dir?
A) 7√2
B)3√2
C) 6√2
D) 8√2
3) 84 kg elma kilogramı 2 TL den
satılıyor.Satıştan kazanılan miktar ile
322 kg portakal alınabiliyorsa 1 kg
portakalın fiyatı kaç TL’dir?
A)4
B) 6
C) 8
D) 10
4)Aşağıdakilerden hangisi tam kare sayı
değildir?
A) √16
B) √64
C) 49
D)√81
5)Pozitif bir a sayısının karesinin küpünden
büyük olduğu biliniyorsa Aşağıdakilerden
hangisi daima doğrudur?
A) a sayısı 0 ile 1 arasındadır.
Yukarıda Ali’nin ateş ettiği hedef
tahtası verilmiştir.Hedefi vurduğu
bölgeden kaç puan kazanacağı o
bölgenin içine yazılmıştır.Ali hedefe
iki defa ateş ediyor ve her iki atışta
da hedefi vurduğu biliniyorsa, aldığı
puan aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A) 2√5
C) 6√5
D) 9√5
8) EKOK(a,b)=60 ve EBOB(a,b)=1 ise a –
b ifadesi kaç farklı değer alır?
A)2
B) 3
C)4
D) 5
9) 32-x = 43 ve ( -1/3)-y = (-9)3 olduğuna
göre xy kaçtır?
A)(-6)6
B) (-3)6
C)(-6)-6
D) (-6)-3
10) Çin’in nüfusu yaklaşık 1,5 milyardır. Çin’in
nüfusunun bilişmek gösterimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)1,5.1011
B) a sayısı çifttir.
B)5√5
B)1,5.1010
C)1,5.109
D)1,5.1012
C )a sayısı 1 den büyüktür.
D) a sayısı tektir.
6)(m)2=9 ve (-n).(-n)=4 ise mn
ifadesinin en küçük degeri kaçtır?
A)9
B) -9
C)-1/9
D) 1/9
11) √2<x<√82 ve x bir tam sayı işe x in
alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A)5
B) 6
C)7
D) 8
TEOG MATEMATİK DENEME SINAVI
12) Yanda verilen bir kenarı 8
cm olarak verilen bir karenin
dışına taşırmadan bir daire
çizilecektir.Bu dairenin çapı cm
cinsinden aşağıdakilerden
hangisi olamaz?
A)√40 B) √48
8cm
m
15)
√B
A
-2
-1
0
1
2
Yukarıdaki sayı doğrusunda A ve √B
Sayılarının bulunduğu noktalar
gösterilmiştir.Buna göre A+B
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
C) 7 D) √72
13)
A) 6
√2cm
B) 5
C) 4
D) 3
16) Aralarında asal iki sayının toplamı 24 işe
çarpımı en çok kaçtır?
A
√72 cm
B
Yukarıdaki şekilde √72 cm uzunluğundaki bir
ip, bir kenarı √2 cm olan kare levhanın
köşesine A noktasından bağlanmıştır.Kare
levha A noktasından sağa doğru ip üzerine
devriliyor ve bir tam tur atması sağlanıyor
buna göre geriye kalan ip miktarı kaç cm’dir?
A)√32
B) 3√2
C)8
D) √8
A)143
B)136
C) 95
D)23
17)
Biri 36 cm diğeri 24 cm uzunluğundaki iki demir
çubuk eş parçalara bölünecektir.En az kaç parça
elde edilir?
A)4
B)5
C) 6
D)7
18) 44.253-1 işleminin şonunda kaç adet 9 rakamı
bulunur?
14)
A)4
230
B)5
C) 6
D)7
g
19)
x.x.x=64
kaçtır?
A)16
Yukarıdaki eşit kollu terazide sol kefeye 230 g
olan bir ağırlık konulmuştur.Sağ kefeye
aşağıdaki ağırlıklardan hangisi konulursa
terazi denge konumuna göre sağ kefe tarafına
doğru yatar?
A) 414g
B)88g
C)1616g
D)323g
ve y+y+y=6 ise yx ifadesinin değeri
B)12
C) 8
D)4
20)
√120=a √ b şeklinde yazıldığında a+b toplamı en
çok kaçtır?
A)119
B)32
C) 121
D)34
Hazırlayan
Selim Gundogan
Download