DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ Test -1

advertisement
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
1.
Test -1
“Bir sayının 4 eksiğinin 3 katı sayının kendisine
eşittir.”
5.
sorusunun çözümüne ilişkin denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4x – 3 = x
B) 3x – 4 = x
A) x 
C) 4(x – 3) = x
D) 3(x – 4) = x
2 5
  30
3 8
B) x 
2 5
  30
3 8
C) x 
2 5
  30
3 8
“Bir sayının 5 fazlasının yarısı, aynı sayının 3 eksiğine eşittir.” cümlesini aşağıdaki matematiksel
denklemlerden hangisi ifade eder?
x
5  x3
2
C) x  5  2x  3
B)
x5
 x3
2
D)
x5 x
 3
2
2
x3
E) x  5 
2
“Boyu h cm olan bir mum her saat x cm erirse t saat
sonra boyu kaç cm olur?”
6.
MATEMATİK KULÜBÜ
A)
3.
A) h 
x
t
C) h  t  x
E) h 
D) x 
2 5
  30
3 8
E) x 
2
5
 30 
3
8
“Her biri x lira olan a tane pantolon ve her biri y lira
olan b tane gömlek alan birinin ödediği para, c tane
gömlekten 40 TL daha fazladır.
ifadesinin matematiksel denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) a  x  b  y  c  40
B) a  x  b  y  c  y  40
C) a  x  b  y  y  40
D) a  x  b  y  40
E) a  x  b  y  c  y  40
sorusunun çözümüne ilişkin denklem aşağıdakilerden hangisidir?
4.
2
5
’ünün ’i 30’a eşittir?”
3
8
ifadesinin matematiksel denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
E) 3x = 4x – 3
2.
“Hangi sayının
B) h  x  t
D) h  x  t
t
x
7.
“Boyu a cm olan bir bitki her gün p cm uzarsa, t
hafta sonra boyu kaç cm olur?”
sorusunun çözümüne ilişkin denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A) a + p + t
B) a + p.t
C) a.p.t
D) a.p + 7t
Bir torbada A tane kırmızı, B tane siyah top
vardır. Bu torbaya C tane kırmızı, D tane siyah
top konursa, torbadaki siyah topların sayısının
tüm topların sayısına oranı aşağıdakilerden
hangisine eşit olur?
A)
BD
A BCD
B)
A B
CD
C)
CD
A BCD
D)
AC
A BCD
E)
BC
A D
E) a + 7.p.t
153
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
8.
Test -1
2
1
’i ile ’ünün toplamı, aynı sayının
5
4
yarısının 6 fazlasına eşittir?”
1
’ünü gidip sonra 15
3
5
km daha giderse, geriye yolun
’si kalıyor.”
12
11. “Bir araç gideceği yolun önce
“Hangi sayının
sorusunun çözümüne ilişkin denklem aşağıdakilerden hangisidir?
A)
ifadesinin matematiksel denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
2x 1 x
  6
5 4 2
2x 1 2x x
 
 6
B)
5 4 5 2
C)
2x x x  6
 
5 4
2
2x x x
  6
D)
5 4 2
9.
2x x 1  2x x 
  
 6
5 4 2 5 4
x ton yükü olan bir gemi limanda yükünün
boşaltıp, başlangıçtaki yükünün
1
’ünü
3
2
’i kadar yük alı5
yor.
Son durumda geminin yükü aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) x 
1 2

3 5
B) x 
1 2 1
 
3 5 3
C) x 
x 2 x
 
3 5 3
D) x 
x 2x

3 5
E) x 
x 2 2x
 
3 5 3
x
5
 15 
3
12
C) x 
x
5x
 15 
3
12
D) x 
x
5x
 15  x 
3
12
E) x 
x
5x
 15 
3
12
Otobüsten z tane evli çift inerse, kalan erkek sayısının kalan kadın sayısına oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A)
xyz
yz
B)
xz
yz
D)
x  2z
y  2z
E)
xz
x  y  2z
yz
xy
C)
olmak üzere, Nilay’ın parası Gizem’in parasının 3
katına eşittir. Nilay Gizem’e 50 TL verirse Nilay’ın
5
parasının Gizem’in parasına oranı
oluyor. Buna
3
göre, Nilay’ın başlangıçta kaç TL’si vardır?”
2
’si7
sorusunun çözümüne ilişkin denklem sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
1
’ünü yiyor.
4
A) N  3  G
Bu kişinin son durumdaki ceviz sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) A 
B) x 
13. “Nilay’ın parası “N” TL, Gizem’in parası “G” TL
10. A tane cevizi olan biri elindeki cevizlerin önce
ni, sonra kalanının
x
5x
 15 
3
12
12. Bir otobüste x tane erkek, y tane kadın vardır.
MATEMATİK KULÜBÜ
E)
A) x 
D) A 
2A 5A

7
4
E) A 
2A 
2A  1
A 

7 
7  4

5
C) N  3  G
 G  50 
2
D) N  3  G
N  50 3

G  50 5
N  50  G  50
2A A
B) A 

7
4
2A 5A

7
4
N  50 
N
3

G  50 5
2 1

7 4
C) A 
B) N  3  G
E) N  3  G
N  50 5

G  50 3
1D
2B
3D
4E
5C
6E
8D
9D
10 E
11 C
12 B
13 E
7A
154
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
1.
Test -2
5.
Toplamları 44 olan iki sayının farkı 8 olduğuna
göre, büyük olan sayı kaçtır?
A) 24
B) 26
C) 28
D) 30
Üç sayıdan birincisi ikincisinin 3 katı, üçüncüsünün
de yarısıdır.
Bu 3 sayının toplamı 60 olduğuna göre, birinci
sayı kaçtır?
E) 32
A) 6
2.
Farkları 18 olan iki sayının oranı
2
olduğuna
5
6.
göre, küçük olan sayı kaçtır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
B) 18
C) 24
D) 27
E) 36
4
olan iki sayıdan küçüğünün 2 eksiğinin
7
3 katı, büyüğünün 19 fazlasına eşittir.
Oranları
Buna göre, bu iki sayının farkı aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
E) 13
B) 9
C) 12
D) 13
E) 15
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 8
3.
7.
Biri, diğerinin 2 katının 4 eksiği olan iki sayının
toplamı 20 dir.
Buna göre, küçük olan sayı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 12
3
olan bir kesrin payına 4 ekleyip, payda4
8
sından 13 çıkarılınca kesrin değeri ’ye eşit oluyor.
7
Değeri
Buna göre, ilk kesrin payı kaçtır?
E) 15
A) 60
C) 44
D) 40
E) 36
Üç sayıdan birincisi ikincisinin, ikincisi de üçüncüsünün 3 katıdır.
4
olan kesirli bir sayının payı 2 katına çıkar9
6
tılıp, paydasından 7 çıkartılırsa kesrin değeri
’e
5
eşit oluyor.
Bu sayıların toplamları 26 olduğuna göre, en
büyük sayı kaçtır?
Buna göre, ilk durumda pay ile payda arasındaki
mutlak fark kaçtır?
A) 12
A) 12
8.
4.
B) 48
B) 15
C) 18
D) 19
E) 21
Değeri
B) 14
C) 15
D) 20
E) 27
155
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
9.
Test -2
13. Bir bilet kuyruğunda Ahmet baştan 17. ve Buket
Hangi sayının, çarpmaya göre tersinin 4 katı
1
dir?
20
A) 5
B) 10
C) 20
D) 80
sondan 28. dir.
Önde olan Buket ile arkada olan Ahmet arasında
5 kişi olduğuna göre, bu kuyrukta toplam kaç kişi vardır?
E) 160
A) 33
10. Hangi sayının yarısının 3 eksiğinin toplamaya
B) 12
C) 13
D) 19
C) 38
D) 39
E) 50
14. Toplam 30 tane sağlıklı tavşan ve horozun olduğu
göre tersi, o sayının 4 katının 42 eksiğine eşittir?
A) 10
B) 35
bir kümeste toplam ayak sayısı 96 dır.
Buna göre, bu kümeste kaç tane tavşan vardır?
E) 135
B) 15
C) 18
D) 20
E) 24
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 12
11. Ardışık üç tek doğal sayıdan küçüğün 3 katı,
15. Bir kumbarada 10 kuruşluk demir para sayısı, 25
diğer ikisinin toplamının 7 fazlasına eşit olduğuna göre, ortanca olan sayı kaçtır?
A) 15
B) 17
C) 19
D) 21
kuruşluk demir para sayısının 2 katından 4 fazladır.
Başka türde paranın olmadığı bu kumbarada
paranın toplam değeri 3,10 TL olduğuna göre,
kaç adet 25 kuruşluk demir para vardır?
E) 23
A) 22
B) 16
C) 10
D) 6
E) 4
16. 8 ve 10 litrelik kovalar kullanılarak toplam 660 lt’lik
depo doldurulacaktır. 8 litrelik kovaların kullanım
sayısının, 10 litrelik kovaların kullanım sayısına ora2
nı tir.
5
12. 4 gün boyunca her gün bir önceki günden 50 kuruş
Buna göre, kaç kere 8 lt’lik kova kullanılmıştır?
daha fazla para biriktiren bir çocuk toplam 3150 kuruş biriktiriyor.
A) 10
Buna göre, son 2 gün kaç kuruş biriktirmiştir?
A) 850
B) 950
D) 1250
E) 1675
C) 1050
B) 20
C) 30
D) 40
E) 50
1B
2D
3A
4C
5B
6E
7E
8C
9D
10 A
11 A
12 E
13 C
14 C
15 D
16 B
156
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
1.
72 sayısının
A) 18
Test -3
5
2
’nin ’ü kaçtır?
8
3
B) 24
C) 30
D) 32
6.
E) 38
4
’unu harcayınca geriye 60
9
TL’sinin kaldığını görüyor.
Ali cebindeki paranın
Buna göre, Ali’nin ilk durumda cebindeki para
kaç TL dir?
A) 72
2.
Hangi sayının
A) 200
B) 90
C) 96
D) 100
E) 108
2
’i 12 dir?
5
B) 100
C) 60
D) 30
7.
E) 20
Aslı, cebindeki cevizlerin
1
’ünü Sefa’ya, kalanının
3
3
’ini Billur’a verince geriye 20 tane cevizi kalıyor.
8
Buna göre, Aslı, Sefa’ya kaç tane ceviz vermiştir?
3.
Hangi sayının
A) 50
3
’nin yarısı 30’dur?
5
B) 60
C) 75
D) 80
E) 100
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 16
8.
B) 18
C) 20
Mert elindeki bilyelerin
lerin
D) 24
E) 32
1
’sini Sinem’e, kalan bilye2
3
’ini Hikmet’e veriyor.
5
Mert, Sinem’e 60 tane bilye verdiğine göre, Hikmet’e kaç tane bilye vermiştir?
4.
A) 12
2
4
Hangi sayısının, ’ünün ’si 24 tür?
3
7
A) 60
B) 63
C) 75
D) 90
B) 24
C) 36
D) 48
E) 120
E) 120
9.
Günay, cep telefonundaki kontörlerinin
1
’nü Hic4
5
’sını Cihan’a transfer edince geri6
ye 11 kontörü kalıyor.
ran’a kalanların
5.
Hangi sayının
A) 60
1
1
’ü ile ’ünün toplamı 28 dir?
3
4
B) 56
C) 52
D) 50
Buna göre, Günay’ın ilk durumdaki kontör sayısı
kaçtır?
E) 48
A) 88
B) 99
C) 121
D) 132
E) 143
157
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
Test -3
1
’ünü kiraya, kalan parasının
4
2
1
’ini mutfak masraflarına, kalan parasının
’ünü
5
3
de faturalara ödemiştir.
14. Bir gruptaki kızların sayısının erkeklerin sayısına
Bertan’ın geriye 240 TL’si kaldığına göre, kira ve
faturalara toplam kaç TL ödemiştir?
Buna göre, ilk durumda grupta toplam kaç kişi
vardı?
A) 180
A) 32
10. Bertan maaşının
B) 240
11. Ünal’ın parasının
C) 320
D) 600
4
’tür. Bu gruba 6 evli çift eklenip 2 kız ayrılır3
5
sa erkeklerin kızlara oranı
oluyor.
6
oranı
E) 800
6
D)
7
6
E)
5
3
’ün kadar borç
4
aldıktan sonra ikisinin parası eşit oluyor.
A) 100
B)
1
2
C)
2
3
D)
3
4
E)
C) 140
D) 150
E) 175
16. İrem, maaşının
Buna göre, ilk durumda ikisinin paralarının oranı
aşağıdakilerden hangisine eşittir?
2
5
B) 120
1
’ini harcadıktan sonra kalan para5
sının yarısı ile bir otelde 4 günlük tatil yapabiliyor.
12. İrem; Gamze’den kendi parasının
A)
E) 60
Buna göre, bu öğrencinin çözmesi gereken
toplam soru sayısı kaçtır?
MATEMATİK KULÜBÜ
B)
5
C)
6
D) 56
15. Bir öğrenci, çözmesi gereken soruların
eşittir.
3
4
C) 38
3
’sini çöz7
dükten sonra eğer 10 soru daha çözerse tüm soru1
ların ’ünden 35 soru fazla çözmüş olacaktır.
4
2
4
’ü, Burcu’nun parasının
’ine
3
5
Buna göre, Ünal’ın parası Burcu’nun parasının
kaç katıdır?
2
A)
3
B) 36
Buna göre, İrem maaşının tamamıyla bu otelde
kaç gün kalabilir?
4
7
A) 6
B) 8
C) 10
D) 12
E) 20
1
’i ile tanesi 50 kuruş
5
olan 8 tane kalem alabiliyor.
17. Gamze, elindeki paranın
2
’i kızdır. Eğer sınıfa 3 kız gelirse, er5
6
keklerin sayısı sınıfın
’ine eşit oluyor.
11
13. Bir sınıfın
Buna göre, Gamze kalan parasıyla tanesi 2 TL
olan kalemlerden kaç tane alabilir?
Buna göre, ilk durumda sınıfta kaç erkek öğrenci
vardır?
A) 15
B) 18
C) 24
D) 36
A) 4
E) 44
B) 8
C) 16
D) 24
E) 32
1C
2D
3E
4B
5E
6E
7A
8C
10 C
11 E
12 A
13 B
14 D
15 C
16 C
17 B
9A
158
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
1.
5.
Yaptığı her başarılı atışta 5 puan kazanan, her
başarısız atışta 2 puan kaybeden biri 50 atıştan
toplam 152 puan aldığına göre, kaç atışta başarı
sağlamıştır?
A) 14
2.
Test -4
B) 18
C) 36
D) 40
A) 3
6.
3.
D) 40
E) 42
7.
Buna göre, 1 defterin fiyatı kaç TL dir?
4.
B) 3,5
C) 4
D) 4,25
8.
Buna göre, 1 kalem, 1 pilden kaç TL daha fazladır?
B) 1,2
C) 1,6
D) 2
B) 2
C) 3
D) 4
E) 6
12 kadın ve 18 erkeğin olduğu gruba kaç kadın
daha eklenirse; kadınların sayısının 2 katı, erkeklerin sayısının 12 fazlasına eşit olur?
A) 3
E) 4,5
11 silgi ve 7 kaleme toplam 28 TL ödeyen biri, aynı
para ile 22 silgi ve 14 pil alabilmektedir.
A) 1
E) 9
10 kg un, 12 kg tuz ve 20 kg şeker alan biri aynı
para ile 72 kg tuz alabilmektedir.
A) 1
3 kalem, 4 defter alınca 15 TL ödeyen biri; 2 kalem,
5 defter alınca 17 TL ödüyor.
A) 3
D) 7,5
MATEMATİK KULÜBÜ
C) 30
C) 6
Buna göre, 1 kg un ve 2 kg şekerin fiyatı, kaç kg
tuzun fiyatına eşittir?
12 soruyu boş bıraktığı testte toplam 186 puan
alan bu kişi kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?
B) 18
B) 4,5
E) 48
60 soruluk bir testteki her doğru cevaptan 8 puan
kazanan bir kişi, her yanlış cevaptan 3 puan kaybetmiştir.
A) 12
6 kg elma ile 4 kg çilek aynı fiyata satılıyor. 1 kg
elma 2 kg çilek alan biri, 8 TL ödediğine göre, 3
kg çilek kaç TL dir?
B) 4
C) 6
D) 12
E) 18
20 erkek ve 24 kız öğrencinin olduğu bir sınıfa 8
erkek eklenip, kaç kız çıkarılırsa erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katına eşit olur?
A) 4
B) 8
C) 10
D) 12
E) 24
E) 2,4
159
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
9.
Test -4
13. Duygu 4 günde bir kazak ya da 1 günde 2 atkı
A ve B sınıflarında toplam 40 öğrenci vardır. A
sınıfındaki 4 kişi B sınıfına geçerse iki sınıftaki öğrenci sayıları eşit oluyor.
örebilmektedir.
Duygu, 30 gün çalışınca toplam 25 parça örebildiğine göre, bunların kaç tanesi atkıdır?
Buna göre, ilk durumda B sınıfında kaç öğrenci
vardır?
A) 20
A) 12
B) 15
C) 16
D) 20
B) 18
C) 12
D) 8
E) 5
E) 24
10. Toplam 60 tane siyah ve beyaz topun bulunduğu
14. Bir grupta 10 Alman, 14 İtalyan ve 25 Hollandalı
torbaya 10 siyah top eklenip, 6 beyaz top çıkartılınca siyah top sayısı beyaz top sayısının 3 katına eşit
oluyor.
Bu gruptan en az kaç kişi seçilmelidir ki bunlardan en az biri kesinlikle İtalyan olsun?
Buna göre, ilk durumda torbada kaç tane siyah
top vardır?
A) 38
B) 26
C) 28
D) 38
E) 60
B) 36
C) 35
D) 25
E) 1
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 22
turist bulunmaktadır.
15. Bir miktar parayı 12 kişi eşit olarak paylaşıyorlar.
Eğer 4 kişi hakkından vazgeçerse, kalanlar bir önceki duruma göre kişi başı 15 TL daha fazla alıyor.
11. Usta 1 günlük, kalfa 2 günlük ve çırak ise 4 günlük
çalışma karşılığında 40 TL alıyor.
Buna göre, paylaşılan toplam para kaç TL dir?
Üçü birlikte 5 günde bitirebildikleri bir işten
toplam kaç TL kazanırlar?
A) 540
A) 350
B) 360
C) 400
D) 450
B) 360
C) 270
D) 240
E) 180
E) 480
16. 5 öğrencinin kaldığı bir eve bir kişi daha gelirse bu
evde kişi başına düşen aylık masraf, ortalama 20 TL
azalmaktadır.
Buna göre, ilk durumda bir kişinin aylık ortalama
masrafı kaç TL dir?
12. Bir usta her gün 5 elbise, kalfa ise 2 elbise dikebiliyor.
A) 100
İkisinin birlikte 42 elbise diktikleri bir sürede,
terzi kalfadan kaç elbise daha fazla dikmiştir?
A) 6
B) 12
C) 15
D) 16
E) 18
B) 110
C) 120
D) 150
E) 180
1C
2B
3A
4D
5E
6E
7A
8C
9C
10 D
11 A
12 E
13 A
14 B
15 B
16 C
160
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
1.
Test -5
5.
Bir merdiveni 3’er 3’er çıkıp, 4’er 4’er inen biri toplam 35 adım atıyor.
10 gün sonra 12 bebeğin ailesi tatile çıktığı için
bebekleri yuvadan ayrılırsa; kalan mama, kalan
bebeklere kaç gün yeter?
Buna göre, bu merdiven kaç basamaklıdır?
A) 96
B) 72
C) 60
D) 48
Bir çocuk yuvasındaki 30 bebeğe 40 gün yetecek
kadar mama bulunmaktadır.
E) 30
A) 32
2.
6.
Bir sınıftaki öğrenciler, sıralara 3’erli oturunca 6
öğrenci ayakta kalırken, aynı öğrenciler 4’erli oturunca 2 sıra boş kalıyor ve bir sırada da 3 kişi oturuyor.
Buna göre, bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
B) 36
C) 42
D) 48
E) 50
Berna 30 günde 180 TL biriktirmeyi düşünüyor. İlk
10 gün hep aynı miktarda para biriktiren Berna,
amacına ulaşmak için, geri kalan 20 gün boyunca
her gün 3 TL daha fazla biriktirmesi gerektiğini görüyor.
Buna göre, Berna ilk 3 gün kaç TL biriktirmiştir?
A) 15
B) 33
C) 45
D) 51
E) 57
3.
Bir oyuncak robot her hareketinde 7 adım ileri, 2
adım geri giderek hareket ediyor.
B) 12
C) 15
D) 18
E) 30
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 6
7.
Buna göre, bu robot, başlangıç noktasından 100
adım uzaktaki bir noktaya gidene kadar en az
kaç adım atar?
Bir grupta Oğuzhan “Benim kız arkadaşlarımın
sayısı, erkek arkadaşlarımın sayısının 5 fazlası” diye konuşurken; Ezgi “Benim erkek arkadaşlarımın 2
katının 5 eksiği kadar, kız arkadaşım var” diyor.
Buna göre, bu grupta toplam kaç kişi vardır?
A) 170
B) 174
C) 175
D) 176
E) 180
A) 18
4.
8.
Bir çocuk getirdiği her 5 boş sakız paketine 1 tane
sakızı bedava almaktadır.
Buna göre, cebinde 120 tane sakız alacak kadar
parası olan bir çocuk, bu para ile toplam kaç sakız alabilir?
A) 120
B) 148
C) 149
D) 150
B) 20
C) 24
D) 26
E) 30
Erman, Serdar’a olan borcunu 3 eşit taksitte ödemeyi düşünüyor. Eğer her taksiti 50 TL daha az
öderse, 4 eşit taksitte ödemesi gerekiyor.
Buna göre, Erman’ın Serdar’a olan borcu kaç TL
dir?
E) 151
A) 360
B) 480
D) 720
E) 1200
C) 600
161
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
9.
Test -5
13. Biri 8, diğeri 12 saatte eriyen eşit uzunlukta 2
Eleme usulü maçların yapıldığı bir turnuvada, galip
gelen her takım bir üst tura geçmektedir.
mum aynı anda yakıldıktan kaç saat sonra birinin boyu, diğerinin 2 katı olur?
Toplam 32 takımın katıldığı bu turnuvada, şampiyonu belirlemek için toplam kaç maç yapılmalıdır?
A) 16
B) 24
C) 30
D) 31
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 2
E) 64
14. Melis’in parası Büşra’nın parasından 20 TL daha
azdır. Ayten parasının yarısını Melis’e verince, Büşra’nın parası Ayten’in parasından 30 TL fazla oluyor.
Buna göre, ilk durumda, Melis ile Büşra’nın
paralarının toplamı, Ayten’in parasından kaç TL
fazladır?
10. 53 kişilik bir sınıfta, herkes 1 oy kullanacak ve başkan belirlenecektir.
A) 30
Bu sınıftaki bir öğrenci en çok kaç oy almış
olmasına rağmen başkan seçilmemiş olabilir?
B) 23
C) 25
D) 26
C) 50
D) 55
E) 60
E) 27
MATEMATİK KULÜBÜ
A) 21
B) 40
15. Anıl’ın içeceği ilacın bulunduğu her bir kutuda 2
tablet ve her tablette 6 hap bulunmaktadır.
Anıl 8 saatte bir tane hap kullanarak 30 gün
boyunca düzenli olarak bu ilacı kullanacaksa, en
az kaç kutu almalıdır?
A) 9
B) 8
C) 6
D) 4
E) 3
11. Bir çubuk 15 eş parçaya bölünüyor. Eğer 18 eş
parçaya bölünseydi her bir parça 2 cm daha kısa
olacaktı.
Buna göre, çubuğun boyu kaç cm dir?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 150
E) 180
16. Bir bakteri her saniye 2’ye bölünerek üremektedir.
Bir tüpe bir tane bakteri bırakılıyor ve bir saat sonra
x tane bakteri olduğu gözleniyor.
x
tane bakteri olması için geçen
8
süre ne kadardır?
Buna göre,
A) 1 dakika
12. Bir basketbol maçı, 2 ve 3 sayılık atışlar sonucunda
65 - 67 bitmiştir.
Buna göre, bu maçta toplamda, en az kaç tane
isabetli atış olmuştur?
A) 45
B) 44
C) 43
D) 42
B)
1
saat
8
C)
1
saat
3
D) 59 dakika, 57 saniye
E) 3559 saniye
E) 41
1C
2D
3D
4C
5E
6B
7B
8C
9D
10 D
11 E
12 A
13 B
14 B
15 B
16 D
162
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
1.
Bir araç bir yolun
da
Test -6
5.
2
’ini gittikten sonra; kalan yolun
5
1
’ünü giderse, geriye 54 km’lik yolu kalıyor.
4
Buna göre, boş tenekenin ağırlığı kaç gramdır?
Buna göre, bu aracın gittiği yol toplam kaç km
dir?
A) 48
B) 66
C) 72
D) 80
E) 120
6.
2.
4
Bir tel çubuğun ucundan, boyunun
’i kadar kesi15
lince, orta noktasının ilk durumuna göre 6 cm kaydığı görülüyor.
C) 75
D) 90
E) 150
MATEMATİK KULÜBÜ
B) 60
3.
3
’i su ile doludur. Eğer depoya 15 litre
8
3
su eklenirse, deponun ’ü dolmuş oluyor.
4
Bir deponun
4.
B) 35
C) 40
D) 85
B) 500
D) 1200
E) 1500
C) 750
3 ortaklı bir şirkette Gamze’nin payı Cenk’in payının
2 katı, Bahadır’ın payı ise Gamze’nin payının 5000
TL eksiğidir.
A)
7.
Buna göre, deponun tamamı kaç litre su alır?
A) 34
A) 300
Şirketin değeri 95000 TL olduğuna göre, Cenk ile
Bahadır’ın payları toplamı şirketin değerinin kaç
katıdır?
Buna göre, bu telin ilk boyu kaç cm dir?
A) 45
Bir yağ tenekesi, yarısına kadar yağ ile doluyken
5
’sı yağ ile dolu
ağırlığı 3300 gramdır. Tenekenin
6
olursa, ağırlığı 4500 gram gelmektedir.
1
3
B)
1
2
C)
11
19
D)
13
20
E)
7
9
Esra okuduğu kitabın her sayfasını 45 saniyede
okumaktadır. Esra ilk 20 sayfayı okuduktan sonra
3
kalan kısmın ’ini daha okuyunca toplam 1 saat ki5
tap okuduğunu fark ediyor.
Buna göre, bu kitabın tamamı kaç sayfadır?
E) 170
A) 80
8.
1
Bir su deposunun
’sı doludur. Eğer içine 440 kg
6
2
su eklenirse, deponun ’u boş kalıyor.
9
B) 96
C) 108
D) 120
E) 150
Belli bir yükseklikten bırakılan bir top yere her çarpı1
’ü kadar
şında düşmeye başladığı yüksekliğin
3
tekrar zıplamaktadır.
Buna göre, bu depoda ilk durumda kaç kg su
vardır?
Bu top 2. kez yere çarptıktan sonra 20 cm yükseldiğine göre, ilk olarak kaç m yüksekten bırakılmıştır?
A) 120
A) 7,2
B) 180
C) 200
D) 240
E) 320
B) 3,6
C) 3,2
D) 1,8
E) 1,2
163
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
9.
Bir bitki, her ay ilk boyunun
Test -6
2
’i kadar uzamaktadır.
5
13. Bir araç; deposunun
km yol almaktadır.
Bu bitkinin 2. ay sonunda boyu 45 cm olduğuna
göre, ilk ay boyu kaç cm uzamıştır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
Buna göre, deponun ne kadarlık kısmı boşken
bu araç 450 km yol alabilir?
E) 16
A)
D) 36
E) 49
2
’ini 5
5
11. Funda almak istediği arabanın fiyatının
A) 6
B) 2100
E) 3600
1
4
D)
3
8
E)
5
8
B) 9
C) 15
D) 24
E) 27
3
’i siyah, diğerleri kırmızı5
8
dır. B torbasındaki topların ise
’i siyah, diğerleri
15
kırmızıdır.
A daki kırmızı top sayısı B’deki top sayısının
4
’i olduğuna göre, B’deki siyah top sayısı, A
15
torbasındaki top sayısının kaç katıdır?
Buna göre, Funda borcun kalan kısmını 10 taksitte öderse, her bir taksit kaç TL olur?
A) 2000
C)
15. A torbasındaki topların
taksitte öderse her bir taksit 3200 TL oluyor.
D) 3200
1
8
Sınıfta gözlüksüz 43 öğrenci bulunduğuna göre,
erkek öğrencilerin kaç tanesi gözlük kullanmaktadır?
MATEMATİK KULÜBÜ
C) 12
B)
2
1
’i kızdır. Kızların
’ü
5
3
3
gözlük kullanırken, erkeklerin
’ü gözük kullan4
mamaktadır.
Buna göre, bu tüccar son satışta kaç adet mal
satmıştır?
B) 9
1
16
14. Bir sınıftaki öğrencilerin
2
10. Bir tüccar elindeki malın önce
’ni sonra kalan
5
3
malın
’sini ve son olarak geriye kalan malın
7
1
’ünü daha satınca toplam 81 adet mal satmış
3
oluyor.
A) 8
1
’ü doluyken sabit hızla 180
4
C) 2400
A)
1
5
B)
1
3
C)
1
2
D)
2
3
E)
4
5
3
’i peynir için, kalan
5
3
1
sütün
’ü yoğurt için ve kalan sütün de
’si tere4
2
yağı yapımı için kullanılıyor.
16. Bir fabrikaya gelen sütün
12. Bir sinemadaki koltukların yarısı doludur. İzleyicile1
’sı çıkınca kalanların sayısı, çıkan izleyicilerin
6
sayısından 32 kişi daha fazla oluyor.
rin
Geriye 60 litre süt kaldığına göre, kaç litre süt
yoğurt yapımı için kullanılmıştır?
Buna göre, bu sinemada toplam kaç tane koltuk
vardır?
A) 144
B) 128
C) 120
D) 108
A) 360
E) 96
B) 400
C) 480
D) 500
E) 600
1B
2A
3C
4A
5E
6C
7D
8D
9B
10 C
11 C
12 E
13 D
14 B
15 E
16 A
164
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
Test -7
3.
Soru sayısı
1.
:Doğru
40
A
B
C
K
1000
300
500
200
L
600
150
150
300
M
800
450
100
250
A, B ve C partilerinin K, L ve M şehirlerinde aldığı
oylar ve şehirlerin nüfusları tablodaki gibidir. Her
1
şehrin toplam nüfusunun
’u kadar oy alabilen bir
10
parti 1 vekil çıkartabiliyor. Ayrıca, bir partinin bir ilde
çıkardığı vekil sayısı bu oyla orantılı olarak değişmektedir.
10
5
A
Kişi
B
Yukarıdaki grafik aynı sınava giren A ve B kişilerinin
doğru ve yanlış cevaplarının sayısını göstermektedir. B kişisi sınavdaki tüm soruları cevaplamıştır.
Buna göre, partilerin bu üç ilde çıkardıkları vekil
sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
Buna göre, A kişisi, soruların kaçta kaçını boş
bırakmıştır?
1
5
Nüfus
(Bin)
:Yanlış
35
B)
1
3
C)
5
7
D)
3
4
E)
7
9
(Seçime başka parti katılmamıştır.)
A)
MATEMATİK KULÜBÜ
A)
Şehir
A
B
C
10
8
10
B)
10
8
8
C)
10
10
8
D)
8
8
10
E)
8
10
8
Benzin (litre)
2.
Boy (cm)
4.
60
B
42
A
60
40
0
20
Yol (km)
270
Yukarıda, bir aracın aldığı yol ile deposunda kalan
benzin miktarının değişimini gösteren grafik verilmiştir.
0
A ve B bitkilerinin aylara göre boylarındaki değişimi
gösteren grafik yukarıdaki gibidir.
Buna göre, aynı özellikteki başka bir araç, 450
km yol aldıktan sonra deposunda 20 litre benzin
kaldığına göre, ilk durumda deposunda kaç litre
benzin bulunmaktadır?
A) 24
B) 30
C) 38
D) 48
Ay
4
Buna göre, kaçıncı ayda B’nin boyu A’dan 30 cm
daha uzun olur?
A) 2
E) 50
B) 4
C) 6
D) 10
E) 14
165
YGS-LYS Kolay Matematik-1
DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ
Test -7
7.
5.
Kişi sayısı
A
:Bay
D
:Bayan
100
60
B
1000
900
110
C
700
600
Bir fabrikada üretilen 4 çeşit mal sayısı, verilen
dairesel grafikteki açısal oranlara sahiptir.
Üretilen D malı; A malından 40 adet fazla olduğuna göre, kaç adet C malı üretilmiştir?
A
A) 300
B) 360
C) 400
D) 440
B
Kasaba
C
A, B ve C kasabalarındaki bay ve bayanların sayısı
yukarıdaki grafikte verilmiştir.
E) 480
Buna göre, C kasabasındaki bayların sayısı bu
üç kasabanın toplam bay ve bayan nüfusunun
kaçta kaçıdır?
6.
A)
Yağmur miktarı (lt)
MATEMATİK KULÜBÜ
1600
1500
1200
1000
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
1
12
B)
1
8
C)
E)
1
5
B
C
3000
A
2400
A) Şubat ayında düşen yağmur miktarı, nisan ayın3
daki miktarın ’ü kadardır.
4
1
6
Erkek nüfus
3200
Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi
doğrudur?
D)
8.
Ay
Şekildeki grafikte aylara göre bir x adasında km2’ye
düşen yağmur miktarları verilmiştir.
1
7
4000
6000
8000
Toplam nüfus
A, B ve C şehirlerindeki erkek sayısını ve toplam
kişi sayısını veren grafiğe göre, bu üç şehrin
toplam nüfusunun kaçta kaçı bayandır?
B) Mart ayında düşen yağmur miktarı, ocak ayın5
daki miktarın ’ü kadardır.
4
C) Nisan ayında düşen yağmur miktarı, ocak ayın2
daki miktarın ’ü kadardır.
3
D) Mart ayında düşen yağmur miktarı, şubat ayın4
daki miktarın ’ü kadardır.
3
E) Ocak ayında düşen yağmur miktarı, şubat ayın6
daki miktarın ’i kadardır.
5
A)
1
2
B)
47
90
D)
53
90
E)
2
3
C)
5
9
1A
2E
3A
4D
5D
6D
7C
8B
166
YGS-LYS Kolay Matematik-1
Download