şok hastasına yaklaşım

advertisement
ŞOK HASTASINA YAKLAŞIM Şok, sistemik perfüzyon bozukluğuna bağlı hipoksemi nedeniyle gelişen hayati organlardaki
fonksiyon bozukluğu ile karekterize akut klinik bir sendromdur.
Tanı kriterleri: TA<90/60 ya da sistolik kan basıncında 40 mm Hg’dan fazla düşme ve hayati
organlardafonksiyon bozukluğu (taşikardi, takipne, oligüri<20mL/saat, metabolik asidoz, bilinç
bulanıklığı)
FM: soluk, soğuk, terli hasta, nabız basıncı ve turgorda azalma, juguler ven Hipovolemik Şok[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. GIS kaynaklı kayıp: hematemez, basıncında azalma, dışkıda kan, Metin kutusunu belge içinde herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Kısa alıntı melena, hematokezia, kusma, ishal batında hassasiyet, rebound, asit metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için Metin Kutusu Araçları Renal kayıp: DM, Diabetes insipitus sekmesini kullanın.] LAB: hematokrit azalmış, kan şeker 3.boşluğa kayıp (peritonit, pankreatit, siroz) Kardiyojenik şok düzeyi, PaO2 azalmış, KC fonksiyon tesleri, laktik asidoz, yüksek amilaz, BUN ve kreatinin artışı, su kısıtlama‐
ADH testi (DI için) Myokard ile ilgili nedenler: MI, miyokardit, kardiyomiyopatiler Mekanik nedenler: Valvül sorunları, ventrikül septum defekti, Chordae tendineae yırtığı, perikard tamponadı Aritmiler (Ritm ve iletim bozuklukları; normal kişilerden nabızın 40‐160 aralığının dışında olması kan basıncını düşürebilir) FM: Nabız hızlı ve zayıf, aritmilerde nabız düzensiz, nabız basıncında azalma juguler ven dolgunluğu, S3, S4, üfürüm LAB: Enzimlerde artış(CKMB, Troponin I ve T, LDH, proBNP) EKG: iskemi, MI, aritmi tanısı, EKO:sağ ve sol kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve etyolojinin saptanması Akciğer grafisi:Diğer şok nedenlerinin ekarte edilmesi, Koroner anjiyografi girişimsel ya da cerrahi olarak düzeltilebilecek iskeminin saptanması Dağılım bozukluğuna bağlı şok(Distributif şok) 1)SIRS (Ateş >38 derece ya da <36 derece, taşikardi(>90/dk), takipne (>20/dk) ya da PaCO2 <32 mm Hg,WBC>12000 /mL ya da < 4000/mLya da Çomak>%10; 4 kriterden en az ikisi varsa SIRS) SEPSİS (SIRS+enfeksiyon odağı) CİDDİ SEPSİS (Sepsis+organ fonksiyon bozukluğu (en sık sıvı tedavisine yanıt veren(30 dakikada 30mL/kg sıvı ile düzelir) hipotansiyon SEPTİK ŞOK (inotrop kulanımın gerektiren ciddi sepsis) 2)Anaflaktik Şok 3)Nörojenik şok: Spinal travma 5)Toksik farmakolojik: Vazodilatörler(kalsiyum kanal bokerleri), benzodiazepinler 6)Endokrin: Hipertiroidi, miksödem, adrenal yetmezlik(dehidratasyon, karın ağrısı, ateş, K yükselmesi; kortizol düşüklüğü gösterilmeli) Ekstrakardiyak Obstrüktif Şok Pulmoner emboli: ani başlangıçlı dispne, takipne, batıcı göğüs ağrısı, hemoptizi, taşikardi, ateş; Şok durumunda pulmoner emboli şüphesi varsa acil BT anjio, yapılamıyorsa da EKO ile sağ kalp değerlendirlmeli ya da Dopler US ile DVT aranmalıdır. Hipovolemik şok Kardiyojenik şok Distributif şok PCWP düşük yüksek normal ya da düşük Sistemik vasküler direnç yüksek yüksek düşük Kardiyak indeks düşük düşük yüksek Hazırlayanlar: Stj Dr. Sedef Şirin, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof Dr Sait Karakurt, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı 
Download