Kardiyojenik Şok - Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

advertisement
Kardiyojenik Şok
Kardiyojenik Şok
„
Kalbin yeterli doku perfüzyonunu sağlayamadığı çok
sayıda akut veya kronik bozukluğa bağlı bir
komplikasyondur.
‰
Dr.Hasan Kaya
„
bozukluğuna bağlı gelişen fizyolojik bir durum
AÜTF
Acil Tıp Anabilim Dalı
18.01.2011
Kardiyojenik Şok
„
En sık akut MI’ı takiben olur.
„
STEMI, NSTEACS
Kardiyak İndeks
Yeterli intravasküler hacim varlığında, azalmış kardiyak
output ve doku hipoksisi kanıtlarının olması
KI = KO / VYA = AH x KH / VYA
Hemodinamik kriterleri:
‰
Uzamış hipotansiyon:
„
‰
‰
SKB <90 mmHg – en az 30 dk.
Azalmış kardiyak indeks
„
<2.2 L/dak/m2
Artmış pulmoner kapiller oklüzyon basıncı
„
Yatakbaşı tanı:
‰
Hipotansiyon ve
‰
Bozulmuş doku perfüzyonu bulguları
‰
„
KI: kardiyak indeks
„
KO: kardiyak output
„
VYA: vücut yüzey alanı
„
AH: atım hacmi
„
KH: kalp hızı
>18 mm Hg
Kardiyojenik Şok
„
‰
Klinik tanımı:
‰
„
Sıklıkla ölümcüldür.
Yetersiz doku perfüzyonu kalbin fonksiyon
„
Oligüri
„
Siyanoz
„
Soğuk ekstremiteler
„
Bilinç değişikliği
Bu bulgular hipovolemi, aritmi, hipoksi ve asidoz düzeltilse
de sıklıkla devam eder
Patofizyoloji
„
Kardiyak fonksiyonlarda ani bozulma ve Kardiyojenik Şok –
‰ MI veya miyokardiyal iskemi
‰ Akut miyokardit
‰ Uzamış aritmi
‰ Akut kapak problemleri
‰ Son dönem kardiyomiyopatilerin dekompansasyonu (birçok
nedene bağlı)
„
Otopsi çalışmaları:
‰ Kardiyojenik Şok, sol ventrikül miyokardının %40’dan fazlasının
kaybı ile ilişkilidir.
Miyokard Patolojileri
„
Kardiyojenik Şok, hem sistolik hem de diastolik fonksiyon bozukluğu
ile karakterizedir
„
Akut MI’a bağlı Kardiyojenik Şok gelişen hastalarda ilerleyici
miyokard nekrozu ve infarktın genişlemesi mevcuttur
„
Azalmış koroner perfüzyon basıncı ve artmış miyokard oksijen
ihtiyacı Kardiyojenik Şok gelişmesine katkı sağlar
„
Çoğunlukla koroner kan akım rezervi sınırlı olan çok damar
hastalarıdır
„
İnfarkt alanından uzaktaki iskemi de şok gelişmesine katkı sağlar
„
Miyokardiyal diastolik fonksiyon bozulur --‰
Bu patofizyolojik olaylar sonucu:
‰
Doku hipoperfüzyonu (+ selüler hipoksi) Æ anaerobik glikoliz Æ
laktik asit birikimi Æ intraselüler asidoz
„
Miyosit membran transport pompası bozulur Æ transmembran
potansiyel düşer Æ intraselüler sodyum ve kalsiyum birikir Æ
miyositlerde şişme olur
„
İskemi şiddetli ve uzamış ise:
‰
kromatin birikimi ve lizozomal parçalanma olur
Geridönebilen Miyokardiyal Disfonksiyon
„
MI’da disfonksiyonel ancak yaşama yeteneğinde olan
miyokard da Kardiyojenik Şok’a katkı sağlar
„
Bu disfonksiyon:
‰ Miyokardiyal stunning
Ek olarak, infarkt alanı çevresinde apopitoz (programlanmış
„
hücre ölümü) oluşur ve miyosit kaybını artırır
„
Miyokardiyal hücresel yaralanma geridönüşümsüz olur Æ
miyonekroz gelişir + mitokondriyal ödem, denatüre protein ve
Mitokondri, hücre çekirdeği zarfı ve plazma membranında
parçalanma olur
„
„
İskemi Æ miyokardın genişleme yeteneği (compliance) azalır Æ sol
ventrikül dolum basıncı artar Æ pulmoner ödem ve hipoksemi olur
Hücresel Patoloji
„
Hücresel Patoloji
İnflamatuar kaskad, oksidatif stres ve miyozitlerin gerilmesinin
„
Normal kan akımı sağlansa da postiskemik disfonksiyonun devam
etmesi
Mekanizma:
‰
aktivasyonu mediatörlerin açığa çıkmasına neden olur –
Apopitozu aktive eder
‰
„
İstirahatta dahi bozulmuş miyokard fonksiyonu
‰
Kardiyovasküler Mekanikleri
„
Ana mekanik sorun:
‰
Sol ventrikül kontraktilitesinde belirgin azalma ile her vuruda daha az hacim
atılır
‰
Sistol sonu basınç artar
‰
Atım hacmi azalır
‰
Yanıt olarak diastolde genişleme yeteneği azalır
‰
Diastol sonu basınç da artar
‰
Bu yanıt sol ventrikül diastol dolma basıncının daha da artmasına yol açar
‰
Miyokardın oksijen ihtiyacı artar
‰
Pulmoner ödem gelişir
Oksidatif stres, kalsiyum homeostaz bozukluğu ve dolaşımdaki miyokard
depresan maddelerin kombinasyonu
Miyokardiyumun hibernating myocardium
Çok azalmış koroner kan akımı nedeni ile olur
Kardiyovasküler Mekanikleri
„
Azalmış kontraktilite sonucu Æ
„
Sol ventrikül ve sağ ventrikül dolum basınçları artar
„
Miks venöz oksijen satürasyonu azalır
‰
„
Azalmış kardiyak outputa bağlı gelişen dokudan oksijen
atılımının artması nedeni ile
Arteriyel oksijen desatürasyonu gelişir
Sistemik Etkiler
„
Miyokard depresyonu kompansatuar mekanizmaları
aktive eder:
‰
„
„
‰
Renal sıvı retansiyonu olur; Sol ventrikül preloadu artar
2.
Miyokardın oksijen ihtiyacı artar
‰
End-organlar:
„
İskemi kötüleşir
„
Beyin
„
Pulmoner venöz konjesyon ve hipoksemi artar
„
Kalp
„
Böbrek
Bu döngü kırılmazsa ölüm olur
KAH prevelansı fazla olduğu için
Klinik - Öykü
„
Tıbbi acil bir durum
„
MI sonrası Kardiyojenik Şok – hastane yatış sonrası gelişir
‰ Çok azı ilk başvuruda
„
Hipoperfüzyon (düşük KO) bulguları
‰ Sinüs taşikardisi
‰ Azalmış idrar çıkışı
‰ Soğuk uzuvlar
„
Sistemik hipotansiyon
‰ SKB <90 mmHg veya
‰ Ortalama OAB 30 mmHg düşmesi
MI’da Kardiyojenik Şok gelişmesi
kadınlarda daha fazla
Öykü
„
MI bulguları
‰ Göğüs ağrısı (+/-; tipik/atipk)
„
Otonom belirtiler
‰
Nedenden bağımsız
1.
Erkeklerde fazla
‰
Doku hipoksisi ve yaşamsal organlarda fonskiyon
bozukluğuna neden olan akut sistemik hipoperfüzyon
Kan akımının end-organlardaki azalmış dağılımı çoklu organ
disfonksiyon sendromuna yol açar
Kalp hızı (KH) ve kardiyak kontraktilite artar
Cinsiyet
„
„
Sempatik stimülasyon
„
‰
Şok Durumu
Bulantı, kusma ve terleme gibi
FM
„
Hasta sıklıkla siyanotik, terli, soğuk ve alacalı bir
cilde sahiptir
„
Periferik nabızlar hızlı ve yüzeyel; aritmi varsa
düzensiz
„
Kalp hastalığı kokain kullanım, önceki MI veya kardiyak cerrahi
öyküsü
„
JVD ve krepitan raller vardır; periferal ödem olabilir
„
Kardiyak risk faktörleri:
„
Kalp sesleri zayıflamış, S3 ve S4 duyulabilir
„
VSD varsa parasternal tril, erken sistolde MY
üfürümü
‰
„
HPL, LVH, HT, Sigara, Aile öyküsü
Eşlik eden belirtiler:
‰ Terleme, egzersiz dispnesi, istirahatta dispne
‰ Senkop veya presenkop, çarpıntı, yaygın anksiyete, depresyon
Nedenleri
Sistolik disfonksiyon
Etiyoloji ve patofizyolojiye göre:
„
1.
sistolik disfonksiyon
2.
diastolik disfonksiyon
3.
kapak disfonksiyonu
4.
kardiyak aritmiler
5.
koroner arter hastalığı
6.
mekanik komplikasyonlar
Nedenler:
„ Akut MI veya iskemi – en sık neden
‰ Anterior MI
„ Şiddetli miyokardit
„ Son dönem kardiyomiyopati
„ Miyokard kontüzyonu
„ Uzamış kardiyopulmoner bypas
Diastolik disfonksiyon
„
„
İskemik hasara bağlı papiller kas rüptürü veya
disfonksiyonu sonucu gelişen akut mitral
yetmezlik
„
Nadiren;
Kardiyak iskemi sırasında en sık
„
„
Kapak disfonksiyonu
LV diastolik boşluk sertliği Kardiyojenik Şok’u artırır
‰
Primer bozukluk:
‰ Azalmış miyokardiyal kontraktilite
Hipovolemik şokun ve septik şokun son döneminde de olur
Sistolik kontraktilite azaldığında artmış diastolik
disfonksiyon ölümcül olur
‰
„
Kardiyak aritmiler
Sol atriyal trombüs nedeni ile mitral kapağın akut
obstrüksiyonu Kardiyojenik Şok’a yol açabilir
Aort veya mitral yetmezlik sonucu ileri akım azalır,
diastol sonu basınç artar, şok agreve olur
Koroner arter hastalığı
„
Ventriküler taşiaritmiler
„
%40’dan fazla LV miyokard kaybı
„
Bradiaritmiler
„
Önceden MI geçirende daha az kayıp dahi Kardiyojenik
Şok’a neden olur.
„
Sinüs taşikardi ve atriyel taşiaritmiler hipoperfüzyonu
artırabilir ve şoku belirginleştirir
„
Yaşlı veya diabetik veya önceden MI geçirenlerde
Kardiyojenik Şok olasılığı daha çok
Mekanik komplikasyonlar
„
Akut MI komplikasyonları:
„
Miyokard infarktüsü
„
Bakteriyel sespis
‰
Akut MY
„
Miyokard iskemisi
„
Septik şok
‰
Büyük RV infarktı
„
Miyokard rüptürü
„
Distrübitif şok
‰
İnterventriküler septum rüptürü
„
Miyokardit
„
Hemorajik şok
‰
Sol ventrikül duvarı rüptürü
„
Kardiyojenik pulmoner ödem
„
SIYS
„
Pulmoner emboli
diğer Kardiyojenik Şok nedenleridir
Laboratuar
„
Biyokimyasal:
‰
‰
‰
„
Ayırıcı tanı
Elektrolit
Böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin gibi)
KCFT (bilirubin, AST, ALT, LDH gibi)
Laboratuar
„
‰
TKS
‰
Anemi, lökositoz (infeksiyona bağlı), trombositopeni (sepsise bağlı)
„
Kardiyak enzimler:
„
AKG
„
Laktat
‰
‰
‰
‰
‰
Pro BNP kalp yetmezliği tanısı ve prognozu
ile ilgili bilgi verir
‰
Troponin I ve T, miyoglobin, CK ve CK alt birimleri
Normal BNP düzeyi (<100 ise) kardiyojenik şoku
efektif olarak dışlatır
Ancak yüksekliği kural değildir
Asit baz dengesi
Arteriyel kan oksijenizasyonu
Hipoperfüzyon belirteci
Prognoz belirleyicisi
„
Artan laktat değeri yüksek mortalite hızını gösterir
28
Görüntüleme
„
Akciğer grafisi
‰ Geniş mediasten – aort diseksiyonu
‰ Tansiyon pnömotoraks veya pnömomediastinum
‰ LV yetmezliği bulguları:
„
„
„
„
„
„
„
„
Pulmoner vasküler redistribüsyon
İnterstisiyel pulmoner ödem
Hiler gölgelerin artması
Kerley B çizgileri
Kardiyomegali
Bilateral plevral efüzyon
Alveolar ödem – bilateral perihiler opasite (butterfly distribution)
Görüntüleme
„
EKO
‰
Sistolik ve diastolik fonksiyon
Acilde yapılan EKO’da bölgesel hipokinezi –akinezi, diskinezi
tanıda yardımcı
Kardiyak aotput azalmasının diğer nedenlerinin tanısında
‰
Mekanik nedenler:
‰
‰
„
„
‰
PTE
Papiler kas rüptürü, MY, akut VSD, ventrikül duvar rüptürü,
perikardiyal tamponad
Aort diseksiyonu
Diğer:
‰
EKG
30
Akciğer Ödemi
Girişimler
„
İnvazif hemodinamik monitorizasyon
‰
‰
„
Tedavi
„
Sıvı resusitasyonu
‰
Santral venöz ve arteriyel yol
„
Oksijenizasyon
„
Hava yolu güvenliği
‰
„
Entübasyon, mekanik ventilasyon
„
Koroner arter anjiografi
‰
Koroner arterlerin görüntülenmesi ve acil revaskülerizasyon
‰
Kardiyojenik Şok’da sıklıkla çok damar hastalığı bulunur
MI veya AKS – aspirin ve heparin
‰
Mortalite azalır
„
NSTAKS Æ glikoprotein IIb/IIIa inhibitörleri
„
Yakın hemodinamik izlem, sıvı desteği ve solunum
takibi gerekir
‰
PCI ve kardiyojenik şok sonrası rekürren MI’yı azaltır
Hipokalemi, hipomagnezemi, asidoz
Hemodinamik destek
„
„
Elektrolit ve asit-baz bozukluğunun düzeltilmesi
‰
Pulmoner kapiler wedge basıcı > 18 mmHg ve kardiyak
indeks <2.2 L/dk/m2
Tedavi
Hipovolemi ve hipotansiyon için – akciğer ödemi yoksa
„
Swan-Ganz kateterizasyon
Dopamin, norepinefrin ve epinefrin – vazokonstriktör ilaçlar
‰ Hayatı tehdit eden hipotansiyonda yeterli KB’ını sağlamaya
yardım eder
‰ Çeşitli organlara optimal kan akımının akışı için perfüzyon
basıncını sağlar
‰ Yeterli splanknik ve renal perfüzyon için OAB 60 veya 65 mmHg
gerekli
Yetersiz doku perfüzyonu ve yeterli sıvı hacmi olan hastalarda
inotropik ve/veya vazopressör ilaç tedavisi başlamak gerekir
Hemodinamik destek
„
„
Dopamin
‰
Miyokard kontraktilitesini artırır
‰
Kan basıncını destekler
‰
Miyokardın oksijen ihtiyacını artırır
Dobutamin
‰
SKB >80 mmHg ise tercih edilir
‰
Miyokard oksijen ihtiyacını dopamin kadar artırmaz
‰
Taşikardi oluşturması kullanımını kısıtlar
Hemodinamik destek
„
Dopamin
‰
3-5 mcg/kg/dk IV başlanır
‰
KB ve hemodinamik parametrelere göre doz ayarlanır
‰
Sıklıkla, 20-50 mcg/kg/dk’ya kadar çıkmak gerekebilir
Vazopressör destek tedavi
„
Dopamine rağmen hipotansiyon devam ederse, direkt etkili
bir vazokonstriktör (norepinefrin) 0.5 mcg/kg/dk başlanır ve
OAB 60 mmHg olacak şekilde titre edilir
Dopamin norepinefrin ve epinefrin öncüsüdür, doza göre etki
değişir
‰ <5 mcg/kg/dk Æ renal, mezenterik ve koroner yatakta
vazodilatasyon
‰ 5-10 mcg/kg/dk Æ beta1-adrenerjik etki: kardiyak kontraktilite ve
kalp hızı artar
‰ ~10 mcg/kg/dk Æ alfa-adrenerjik etki: arteriyel vazokonstriksiyon
ve kan basıncında artış
‰ KB’ı birinci olarak inotropik etki ile artar ve istenmeyen etkilerde
olur:
„
„
Vazopressör destek tedavi
„
Norepinefrin:
‰
‰
‰
Potent alfa-adrenerjik agonist + minimal beta-adrenerjik agonist etki
Dopamine rağmen hipotansif kalan hastalarda başarılı şekilde KB’ını
yükseltir
Dozu: 2 mcg/dk
„
„
‰
‰
‰
‰
‰
„
Kardiyak indeks ve atım hacmini artırarak OAB’ı artırır
Sistemik vasküler direnç ve kalp hızı da artar
Splanknik kan akımı azalır, oksijen tüketimi artar
Sistemik ve bölgesel laktat konsantrasyonu artar
Aritmi gelişimini artırır
Geleneksel ajanlara yanıtsız hastalarda sadece kullanılabilir
Fosfodiesteraz inhibitörleri
‰
‰
İnamrinone
Milrinone 50 µ/kg 10 dk’da
‰
Vazodilatör özellikleri olan inotropik ajanlar
Uzun yarı ömürlü
‰
Hemodinamik özellikleri:
‰
„
„
Miyokardda pozitif inotropik etki ve periferal vazodilatasyon (afterloadda azalma)
Pulmoner vasküler dirençte azalma (preloadda azalma)
‰
Kalp pompa yetmezliği olan hastalarda yararlı; ek vazopressör vermek gerekebilir
Adrenoreseptör aktivitesine bağlı olmadığı için tolerans gelişmez
‰
Katekolaminlere göre yan etki az.
‰
Dobutaminle karşılaştırıldığnda taşiaritmi insidansı fazla
‰
„
Miyokard oksijen ihtiyacını artırmak, miyokard iskemisi
Dobutamin (sempatomimetik ajan)
‰
‰
„
3.3 mcg/kg/dk ya kadar yükselen dozlar sepsisteki hastalarda alfa-reseptör
baskılanması nedeni ile uygulanabilir
İnotropik destek tedavi
„
İnotropik destek tedavi
Beta1-reseptör agonist
Az miktarda Beta2-reseptör agonist ve minimal alfa-reseptör aktivitesi
IV dobutamin
‰
‰
Epinefrin:
‰
Taşikardi ve artmış pulmoner şant
Splanknik perfüzyonun azalması ve pulmoner arter wedge basıncın
artması
‰
Belirgin pozitif inotropik etki ve hafif kronotropik etki ortaya çıkar
Hafif periferal vazodilatasyon (afterloadda azalma)
2-5 µg/kg/dk 20 µ/kg/dk’ya kadar
„
Artmış inotropi + azalmış afterload = kariyak outputta artış
„
Akut MI’da dobutamin:
‰
„
İnfarkt alanı artar – miyokard oksijen tüketimi artışı nedeni ile
Periferal vazodilatasyon etkisi nedeni ile orta ve şiddetli hipotansiyon
hastalarında dobutaminden kaçınılır
Trombolitik tedavi
„
Akut MI’da mortaliteyi azaltır
‰
„
MI’nin erken döneminde kullanıldığında Trombolitik Tedavi,
Kardiyojenik Şok gelişme olasılığını azaltır
Kardiyojenik şok olan AMI hastalarında ankomplike MI
hastaları kadar faydalı değil
‰
‰
Bu hastalarda PCI tercih edilmeli
Bu tedaviden en çok fayda gören grup daha önce MI
geçirmemiş, 6 saat içinde başvuran <75 yaş
hastalardır
„
>75 yaşta da mortalite azalıyor
İntraaortik balon pompası (IABP)
„
Sistolik sol ventrikül afterloadunu azaltır ve diastolik koroner
perfüzyon basıncını artırır
„
Kardiyak output artar ve koroner arter kan akımını artar
„
Kardiyojenik Şok’da ilk başlangıç tedavide etkilidir
„
Kesin tedavi değildir
„
%30 komplikasyon görülür:
‰
‰
Tanısal ve girişimsel tedavi yapılması için zaman kazandırır
Lokal vasküler problemler, emboli, infeksiyon, hemoliz
Ventriküler destek cihazları
„
Ventriküler destek cihazları
LV destek cihazları (akut koroner tıkanma sonrası)
‰
LV preloadunda azalma
‰
Miyokard kan akımını ve laktat atılımını artırma
‰
Genel kardiyak fonksiyonu artırmayı sağlar
‰
‰
Kardiyak output ve aort basıncını sağlayarak kollateral akımı
destekler,duvar gerilimi azalır, mikrovasküler reperfüzyon azalır
Son dönem KY’de yararlı olduğu gösterilmiş ama akut MI sonrası
Kardiyojenik Şok’da yararı gösterilememiş
Cerrahi tedavi
„
İntraaortik balon pompası (IABP)
Perkütan Transluminal Koroner Angioplasti (PTCA)
‰
‰
‰
MI sonrası infarkt alanında kan akımının yeniden
sağlanması – LV fonksiyonlarını ve hayatta kalmayı artırır
Akut MI:
„
PTCA ile yeterli akım - %80-90
„
Trombolitik Tedavi ile yeterli akım - %50-60
Akut MI sonrası Kardiyojenik Şok’da angioplasti ile 30
günlük mortalite belirgin azalır
Cerrahi tedavi
„
Koroner arter bypass greft (CABG)
‰
‰
Kardiyojenik Şok, sola ana koroner lezyonu veya 3 damar
hastalığında sık
Kardiyojenik Şok’da CABG:
„
Cerrahi mortalite ve morbidite yüksektir
„
PCI tercih edilmelidir
Prognoz
„
Agresif tedavi ve yüksek deneyimli teknik bakım
yoksa mortalite = %70-90
„
Agresif tedavi ile mortalite = %40-60
„
Altta yatan neden önemli
„
KAYNAK:
‰
TİNTİNALLİ 7th ED.
50
Download